Özet


SPOR EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖĞRENCİLERİN SADAKATİ VE TAVSİYE ETME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Öğrenciler yükseköğretim kurumlarını tercih ederken son derece eleştirel ve analitik hale gelmiştir. Bu öğrenciler tarafından tercih edilebilirlik ve mevcut öğrencilerin elde tutulabilirliği ile bağlılığı yükseköğretim kurumları için önem taşımaktadır. Yükseköğretim kurumlarının en önemli temsilcilerinden olan üniversiteler sundukları hizmetlerin kalitesiyle ilgili paydaşları tarafından doğrudan ve dolaylı olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelerin sonucu artan hizmet kalitesi ve sadakat araştırmalarının ise kurumların sıralanmasından, tercih edilebilirliğine, finans politikalarına kadar çok çeşitli yansımaları olabilmektedir.Bu çalışmanın amacı; spor bilimleri fakülteleri özelinde hizmet kalitesi ile öğrenci sadakati ve tavsiye etme niyeti değişkenleri arasındaki ilişkileri ve bu ilişkileri oluşturan yapıyı incelemektir. Bu doğrultuda çalışmanın araştırma gurubunu Selçuk üniversitesi spor bilimleri fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümü programları son sınıfında okumakta olan 242 öğrenci oluşturmaktadır.Veri toplamada anket yönteminden faydalanılan çalışmada frekans, yüzde, ortalama, standart sapma gibi temel istatistiklerile yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. SPSS 21 ve AMOS 23 programları vasıtasıyla gerçekleştirilen veri analizi sonucunda, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sadakati üzerinde algılanan hizmet kalitesi empati, akademik görünüm ve erişimdeğişkenlerinin; tavsiye etme niyetleri üzerinde ise empati, akademik görünüm değişkenlerinin pozitif yönlü ve anlamlı etkisi tespit edilmiştir.Üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde öğrenci sadakati ve tavsiye etme niyetini arttırabilmesi için kaliteli spor tesisleri, modern ekipmanlar ve hizmetlere kolay erişimin yanında, öncelikle akademik ve idari personelin, empati yeteneklerini daha iyi hale getiren faaliyetlerde bulunması tavsiye edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Algılanan Hizmet Kalitesi, Öğrenci Sadakati, Tavsiye Etme Davranışı


Reference