Özet


SPOR İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI İLE SOSYAL SERMAYE İLİŞKİSİ

Bu çalışmanın temel amacını spor hizmet işletmesi çalışanlarının örgütsel destek algısı ile sosyal sermaye düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Diğer bir amacı ise çalışanların cinsiyet, eğitim düzeyi ve görevlerine göre örgütsel destek algısı ile sosyal sermaye düzeyi arasındaki farklılıkların incelenmesidir. Araştırma amacı doğrultusunda çalışma modeli, nicel araştırma; ilişkisel tarama ve nedensel karşılaştırma modeli tasarlanarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini; Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinin farklı illerinde kar yâda fayda amaçlı spor hizmet ve programları hazırlayıp sunan işletmelerin çalışanları, örneklemini ise kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen (n=1371) gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılara kişisel bilgi formu, sekiz sorudan oluşan algılanan örgütsel destek ölçeği ve otuz dört sorudan oluşan sosyal sermaye ölçeği uygulanmıştır. Her iki ölçekten alınacak yüksek puanlar ilgili ölçeklere yönelik tutum ve davranışın yüksekliğini ifade etmektedir. Veriler, çalışanlardan anket (survey) tekniği ile gönüllülük esasına dayalı online olarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25 paket programına aktarılmış olup, çalışma verilerinin normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. İstatistiksel analiz olarak, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H, Speaman Korelasyon ve Regresyon analizleri uygulanmıştır. Sonuç olarak spor hizmet işletmelerinde çalışan bireylerin örgütsel destek ve sosyal sermaye düzeyine yönelik algılarının iyi seviyede olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet, eğitim düzeyi ve görev değişkeni ile çalışanların örgütsel desteğe yönelik algılarında farklılık bulunduğu, eğitim düzeyi ve görev değişkenine göre sosyal sermeye düzeyinde farklılık olduğu cinsiyet değişkenine göre farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Algılanan örgütsel destek ile sosyal sermaye arasında zayıf düzeyde pozitif yönde bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle örgütsel destek algısı artıkça sosyal sermaye düzeyi de artış göstermektedir. Algılanan örgütsel desteğin sosyal sermaye düzeyini olumlu yönde etkilediği ve toplam varyansın yaklaşık %14’ünü açıkladığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Spor işletmesi, sosyal sermaye, örgütsel destek


Reference