Özet


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI VE İŞSİZLİK KAYGILARININ İNCELENMESİ

Ülkemizde Milli Eğitim’e bağlı devlet okullarında kadrolu müzik öğretmeni olarak çalışabilmek için Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı mezunu olmak ya da bu alanla ilgili gerekli pedagojik formasyonu almak, ardından da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girerek yeterli bir puan elde etmek gerekmektedir. KPSS kaygısının en önemli boyutlarından biri, başarısız olunması durumunda karşı karşıya kalınacak olan işsizlik gerçeğidir. Bu araştırmada da birbiriyle ilişkili olduğu düşünülen bu iki kaygı türü arasında bir karşılaştırmalı inceleme yapma gereği duyulmuştur. Alan yazında çeşitli dallardaki öğretmen adaylarının KPSS kaygılarını inceleyen çalışmalar olmasına rağmen müzik öğretmeni adaylarının KPSS ve işsizlik kaygılarını inceleyen çok sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının; KPSS ve işsizlik kaygılarını, çeşitli değişkenler aracılığıyla incelemek ve bu kaygılara yönelik çözüm önerilerinde bulunmaktır. Araştırmanın evrenini, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda öğrenimlerine devam etmekte olan son sınıf (4.sınıf) öğrencileri, örneklemini ise farklı coğrafi bölgelerden seçilmiş dokuz üniversitenin son sınıf (4.sınıf) öğrencileri (N=92) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “KPSS Kaygı Ölçeği” ile “İşsizlik Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda müzik öğretmeni adaylarının KPSS ile işsizlik kaygısı düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu ve her iki kaygı arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. KPSS kaygısı ve işsizlik kaygısı ile; yaş, cinsiyet, mezun olunan lise türü değişkeni arasında anlamlı fark bulunmazken, genel akademik not ortalaması değişkeni arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Genel akademik not ortalaması arttıkça KPSS ve işsizlik kaygısı azalmaktadır. KPSS kaygısı ile gelir düzeyi arasında anlamlı ilişki bulunurken işsizlik kaygısı ile gelir düzeyi değişkeni arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Gelir düzeyi arttıkça KPSS kaygısı azalırken, işsizlik kaygısı değişmemektedir. Çalışmanın sonunda KPSS ve işsizlik kaygısına yönelik çeşitli çözüm önerilerine yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler

Kamu Personeli Seçme Sınavı, işsizlik, kaygı, müzik öğretmeni adayları


Reference