Özet


ORTAÖĞRETİM FEN ALANINDA PANDEMİ DÖNEMİ UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK SWOT ANALİZ

Bu araştırmanın amacı; ortaöğretim fen alanında pandemi dönemi uygulanan uzaktan eğitim sürecine yönelik SWOT analiz yöntemine göre alınan öğretmen görüşlerini analiz etmektir. Bu araştırmada, durum çalışması desenlerinden bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Buna göre; ortaöğretim fen (biyoloji, fizik, kimya) öğretmenlerinin, pandemi dönemi uygulanan uzaktan eğitim sürecine yönelik SWOT analiz yöntemine göre alınan görüşleri irdelenmiş ve alanlar arası karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın örneklemini, ortaöğretim fen alanında görev yapan 61 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri; Kişisel Bilgi Formu ve Görüşme Formu ile toplanmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgulara göre, fen öğretmenleri kendilerini; Tecrübeler (teknoloji, alan, araç/gereç, iletişim), planlama, soru çözme, ders içeriğini zenginleştirme, ödev verme, öğrenci kontrolü, materyal olanakları, iletişim kurma, zaman yönetimi ve olumlu duygusal/sosyal durumlar yönünden güçlü görürken, geri dönüt alamama, derse katılım azlığı, teknolojik beceriler, internet olanakları, iletişim zorluğu, olumsuz duygusal/sosyal/bedensel durumlar yönünden zayıf görmektedir. Fen öğretmenleri süreci, tecrübeler (teknoloji, uzaktan eğitim), ders içeriğini zenginleştirme, esnek öğretim ortamı, zamanı etkin kullanma, öğrenciler/velilerle iletişim, olumlu duygusal durumlar, çeşitli olanaklar yönünden fırsat olarak görürken, konunun kavranması, derse katılım azlığı, değerlendirme, olumsuz duygusal/sosyal/bedensel durumlar, iletişim eksikliği, özel hayatın korunamaması, teknoloji bağımlılığı yönünden tehdit olarak görmektedir. İleri araştırmalarda konuyla ilgili derinlemesine içerik analizleri ve nicel çalışmalar yapılabilir.Anahtar Kelimeler

Ortaöğretim, fen eğitimi, swot analiz, uzaktan eğitim


Reference