Özet


EGZERSİZ ÇİZELGESİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Araştırmanın amacı, egzersiz çizelgesinin ortaokul öğrencilerinin sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk parametrelerine etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 5, 6 ve 7. sınıf düzeyinde sekiz şubede öğrenim gören 338 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaşları 10 ile 12 arasında değişmektedir. Çalışma öncesinde sınıflar her bir sınıf düzeyi için eşit ve yansız olacak şekilde kontrol ve deney grubu olarak atanmıştır. Araştırmada hem kontrol hem deney grubuna 12 hafta boyunca aynı ders içeriğiyle beden eğitimi ve spor dersleri işlenmiş ve okul dışında haftada en az üç gün 60 dakika orta ve yüksek şiddette egzersiz yapmaları istenmiştir. Deney grubu uygulama sürecinde yapmış olduğu egzersizleri egzersiz çizelgesine düzenli olarak kayıt ederken kontrol grubu kayıt etmemiştir. Araştırmada öğrenciler, uygulama öncesi ve sonrası ölçme araçları ile iki kez test edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk (SFU) parametrelerinden kas kuvveti ve dayanıklılığını belirlemek için şınav ve mekik testi, esnekliğini belirlemek için tek bacak otur uzan esneklik testi ve vücut kompozisyonlarını (VK) belirlemek için ise boy ve vücut ağırlığı ölçümleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler, tekrarlı ölçümler için faktöriyel ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları kontrol ve deney grubunun SFU son test puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu göstermiştir. Ayrıca deney grubunun vücut üst bölgesi kas kuvveti ve dayanıklılığı, vücut alt bölgesi kas kuvveti ve dayanıklılığı ve esneklik performansının kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırmanın sonucunda, kendi kendini izleme ve değerlendirme aracı olarak kullanılan egzersiz çizelgesinin SFU parametrelerini geliştirmede etkili olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler

Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk, egzersiz çizelgesi, egzersiz, fiziksel aktivite


Reference