Özet


FARKLI SPOR BRANŞINA SAHİP BİREYLERİN ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Spor, kişiyi zihinsel ve motorik anlamda belli bir düzeye getiren sosyal bir olgu olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda spor, sağlık açısından fizyolojik ve psikolojik olarak da bireyin gelişimine katkı sağlamaktadır Özellikle spor yapan bireylerde performans düzeyinin yüksek olmasında, öz yeterlik düzeyi oldukça etkili bir faktördür. İlaveten öz yeterlik; kişinin duygu, düşünce, tutum ve davranışlarında eylemlerini kontrol altına alabilecekleri olan güven anlamını taşır ve bu süreçte performansı etkiler. Öz yeterlik kişinin kendisine olan inancı ile ilgilidir. Öz yeterlik algısı çocuklukla gelişmekle birlikte çevre faktörü de bu süreçte önemli rol oynamaktadır. Diğer yandan bu süreçte öz yeterlik düzeyinin belirlenmesinde başarı ve başarısızlık durumu da etkili olmaktadır. Dolayısıyla çalışmada, farklı spor branşına sahip sporcuların öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır Araştırma betimsel araştırma deseninin bir çeşidi olan tarama araştırma modelindedir. Veri toplama sürecinde Koçak (2020) tarafından geliştirilen Sporcu Öz-Yeterlik Ölçeği Kullanılmıştır. Tüm istatistiksel hesaplamalar SPSS 22.0 V istatistik paket programda yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda cinsiyet, spor branşı, sınıf değişkeni açısından katılımcıların Sporcu Öz-Yeterlik ölçek toplam puanları ve alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Diğer taraftan sporla ilgilenme durumu, okunulan bölüm ve gelir düzeyi değişkeni açısından ise Sporcu Öz-Yeterlik ölçek toplam puanları ve alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Sporcuların öz yeterlik düzeylerinin arttırmak amacıyla motivasyon arttırıcı çalışmalar yapılması, teknik-taktik çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda sporcuların olası durumlarda duygularını kontrol edebilmesi, baskı ortamında amaçtan sapmaması için fiziksel antrenmanlar kadar zihinsel antrenmanlara da ağırlık verilmesi önem arz etmektedirAnahtar Kelimeler

Bireysel spor, öz-yeterlik, sporda öz-yeterlik, takım sporu


Reference