Özet


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE DAVRANIŞ DÜZENLEME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

Değişen ve gelişen toplumla beraber eğitimde gün geçtikçe yenilikler yaşanmaktadır. Sınıf yönetimi de bu değişimlerden etkilenmektedir. Öğrenme-öğretme sürecinde karşılaşılan önemli sorunlardan biri sınıf yönetimindeki davranış boyutundadır. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde davranış düzenleme süreçlerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışmada bir nitel araştırma deseni olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 23 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 5 adet açık uçlu sorudan oluşan yapılandırılmış form kullanılmıştır. Verilerin analizi içerik analizi kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizine göre 6 farklı kategori belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; ‘derse ilgi ve dikkat çekme’ kategorisinde öğretmenler en çok merak uyandırma, hikaye anlatma, günlük yaşamla ilişki kurma ve materyal kullanarak derse giriş yapmaktadır. ‘Sınıf kurallarına uyulması için yapılan davranışlar’ kategorisinde öğretmenler sınıf kurallarına uyulmasını sağlamak için en çok ‘uyarmak, sınıfça kural koymak, açıklama yapma ve ödüllendirme’ davranışlarını sergilemektedir. ‘Öğretmen tarafından öğrencilerde olumlu davranışı geliştirme’ kategorisinde öğretmenler, öğrencilerdeki olumlu davranışları geliştirmek için en çok ‘sembolik ve sosyal pekiştireçler’ kullanmaktadır. ‘Sınıf içinde istenmeyen öğrenci davranışları’ kategorisinde öğretmenlere göre, en çok ‘öğrencilerin kavga etmeleri ve sınıf içinde kötü söz söyleyip hakaret etmeleri’ şeklindedir. ‘Sınıf içinde istenmeyen öğrenci davranışları için alınan tedbirler’ kategorisinde ise, öğretmenlerin aldıkları tedbirler en çok ‘uyarmak, veli ile görüşme ve açıklama’ yapmaktır. Altıncı kategori ise ‘etkili bir sınıf iklimi oluşturma’ şeklinde olup, öğretmenler ‘söz hakkı vermek, öğrenci ile göz teması kurmak, iletişim kurduklarında onları dinlemek ve grup etkinlikleri yapmak’ gerektiğini belirtmiştir. Öğretmenler dersi daha eğlenceli, zevkli ve öğrenci merkezli hale getirerek istenmeyen davranışların görülme oranlarını daha aza indirebilir önerisi getirilebilir.Anahtar Kelimeler

Sınıf öğretmeni, sınıf yönetimi, davranış boyutu


Reference