Özet


TÜRKİYE, POLONYA VE SIRBİSTAN'DAKİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL VOKAL MÜZİK EĞİTİMİ VE BESTELERİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

Bireyler eğitim hayatları boyunca okul/çocuk şarkıları, ninniler, tekerlemeler, marşlar, ilahiler, anonim halk şarkıları/türküleri gibi geleneksel vokal müzik eserlerini tanımakta ve öğrenmektedirler. Profesyonel müzik eğitimi verilen üniversitelerdeki ses eğitimi çalışmalarında, geleneksel vokal müzik eserlerini seslendirme eğitimleri de verilmektedir. Geleneksel vokal müzik eğitimi süreci okulun misyonu, müzik eğitimi programı, öğretmenlerin talepleri, seçmeli ders veya zorunlu ders olması ile ilişkili olarak da değişiklikler gösterebilmektedir. Bu çalışmada Türkiye, Polonya ve Sırbistan’ da profesyonel müzik eğitimi kapsamında eğitim vermekte olan bazı üniversitelerin, farklı tip müzik okullarında ses eğitimi dersleri almış/almakta olan öğrenci katılımcıların geçmişten biriktirerek getirdikleri ve kendilerine sunulmuş imkanlar dahilinde öğrendikleri geleneksel vokal müzik eserleri hakkında görüşlerinin çeşitli açılardan tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye, Polonya ve Sırbistan'daki çeşitli üniversitelerde ses eğitimi almış/almakta olan müzik bölümü öğrencilerinin, geleneksel vokal müzik eserlerine ilişkin görüşlerinin nasıl olduğunu çeşitli açılardan inceleyen bu araştırmada, hazırlanmış anket aracılığı ile toplam 111 katılımcıdan veri toplanmıştır. Veriler SPSS programında test edilmiştir. Ülkeden ülkeye farklılıklar gösteren bulgular incelendiğinde: Türkiye’deki katılımcıların geleneksel vokal müzik eserlerinin piyano, senfonik orkestra ve çalgı toplulukları için eşlikli yeni düzenlemelerinin yapılmaya devam etmemesi durumunda, gelecek yıllarda bu eserlerin unutulabileceği ifadesini hassasiyetle onayladıkları; Polonya’daki katılımcıların geleneksel vokal müzik eserlerinin orijinal/geleneksel biçimlerini seslendirmeyi diğer ülkelere göre daha az sevdikleri; Sırbistan’daki katılımcıların ise fırsatları olursa geleneksel vokal müzik eserlerini senfonik orkestra ve çalgı toplulukları eşliğinde iyi performanslarla söyleyebileceklerini belirttikleri; Türkiye ve Sırbistan’daki katılımcıların büyük çoğunluğunun okullarından mezun olduktan sonra eğer müzik eğitimcisi olurlarsa öğrencilerine geleneksel vokal müzik eserlerini öğreteceklerini belirttikleri; Türkiye’deki katılımcıların müzik eğitiminde geleneksel vokal müzik eserlerimiz geleneksel çalgılarla seslendirilmelidir önermesine diğer ülkelere göre daha fazla oranda katıldıkları tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Ses eğitimi, vokal müzik, geleneksel vokal müzik eğitimi


Reference