Özet


AKADEMİK GÖREV VE SORUMLULUKLARI SON ANA BIRAKMA NEDENLERİ İLE AKADEMİK ERTELEME DÜZEYİ: BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARI ÖRNEĞİ

Araştırmada beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik erteleme nedenleri ile akademik erteleme düzeyinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmada karma model kullanılmıştır. Araştırmanın nicel basamağına 664 öğrenci, nitel basamağına ise 307 öğrenci katılmıştır. Araştırmada nitel veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ve nicel veri toplama aracı olarak Akademik Erteleme Ölçeği (APS) kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların bilgilerini elde etmek için kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. Nitel verilerin analizinde akademik erteleme nedenleri sorulmuş ve verilen cevaplar içerik analizine tabi tutulmuştur. Normal dağılım gösteren nicel verilerin analizinde, t-testi, ANOVA, Post-Hoc test istatistikleri (Tukey HSD) kullanılmıştır. Araştırmada akademik görev ve sorumluluklarını son ana bırakma nedenlerinin kendinden kaynaklı, eğitim ögelerinden kaynaklı ve çevresel faktörlerden kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada katılımcıların erteleme, zamanı etkin kullanma ve AEÖ toplam puanının orta düzeyde olduğu; erkek öğrencilerin zamanı etkin kullanma ve AEÖ toplam puanın, kadınların puan ortalamasından yüksek olduğu; akademik not ortalamasını düşük algılayanların, akademik not ortalamasını orta ve yüksek algılayanlardan erteleme, zamanı etkin kullanma ve AEÖ toplam puanının yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların okulda verilen ödevleri bazen sona bıraktığı ve bununla birlikte yine akademik görev ve sorumluluklarını bazen düzenli olarak yerine getirdiği söylenebilir.Anahtar Kelimeler

akademik erteleme, beden eğitimi, beden eğitimi öğretmeni, akademik görev ve sorumluluk


Reference