Abstract


MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE SOMUT ÖĞRETİM MATERYALİ KULLANIMI: DERS KİTABI İNCELEME

Ortaokul matematik ders kitaplarında yer alan somut öğretim materyallerinin tespit edilmesi amacıyla yürütülen bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın dokümanları Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ortaokullarda okutulması kararlaştırılan ve www.eba.gov.tr adresinde yer alan ortaokul matematik ders kitapları arasından seçilmiştir. Elde edilen veriler nitel veri analizi yöntemlerinden betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Analiz çerçevesi oluşturulurken literatürden yararlanılmıştır. Ortaokul matematik ders kitaplarında yer alan somut öğretim materyallerinin analizi için somut öğretim materyalinin türü/adı, sınıf düzeyi, öğrenme alanı ve kitapta yer aldığı bölüm kategorileri belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda somut öğretim materyallerinin en çok beşinci sınıf ders kitabında daha sonra sırasıyla sekizinci sınıf, altıncı sınıf ve yedinci sınıf ders kitaplarında yer aldığı görülmüştür. Öğrenme alanlarına göre incelendiğinde ise somut öğretim materyallerinin en fazla “Geometri ve Ölçme” ve “Sayılar ve İşlemler” en az da “Olasılık” ve “Veri İşleme” öğrenme alanlarında yer verildiği belirlenmiştir. Ayrıca somut öğretim materyallerine en çok kitaplardaki etkinlik ve örnek bölümlerinde yer verildiği tespit edilmiştir. Son olarak incelenen ders kitaplarının tamamında yirmi çeşit özel amaçla tasarlanan materyale rastlanılmış ve bunların tamamının kazanımlara uygun bir şekilde kullanıldığı belirlenmiştir. Özel amaçla tasarlanan materyaller arasında en çok cebir karolarının ve sayma pullarının kullanıldığı bunları birim küp, onluk taban blokları, kesir takımı, işlem kartları ve yüzlük tablo gibi materyallerin takip ettiği görülmüştür. Ancak bunlardan bazılarının oldukça yoğun bazılarının ise çok az kullanıldığı tespit edilmiştir.Keywords

Ders kitabı, matematik eğitimi, somut öğretim materyalleri.

References