Abstract


TÜRK Z KUŞAĞININ ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Bu araştırmanın amacı, ortaokul ve lise öğrencileri olan Türk Z kuşağının pedagojik, kişisel ve duyuşsal özelliklerine yönelik öğretmen algısını belirleyecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Genel tarama modelinde yürütülen araştırma, Türkiye’nın doğusunda yer alan ilin kamuya ait ortaokul ve liselerde 2021-2022 Döneminde görev yapan toplam 674 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Ölçek geliştirmede birinci olarak, literatür taranıp, öğretmenlerle görüşülerek, taslak bir madde havuzu hazırlanmıştır. İkinci aşamada, bu maddeler, kapsam ve görünüş geçerliği için öğretmen, yönetici ve öğretim elemanlarından oluşan uzman görüşlerine sunularak 63 maddelik taslak form AFA için uygulanmıştır. Uygulamadan dönen 418 form verisi normallik dağılımına bakıldıktan sonra, yapı geçerliği için Varimax yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda toplam 18 maddelik üç boyutlu yapı elde edilmiştir. Bu boyutlar; Türk Z Kuşağının Pedagojik Özellikleri, Türk Z Kuşağının Kişisel Özellikleri, Türk Z Kuşağının Duyuşsal Özellikleri şeklinde isimlendirilmiştir. Üç boyutlu ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ile hesaplanmıştır. Bu katsayı, ölçeğin toplamda 806 olarak hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin ayırt ediciliği ise, bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiş ve tüm maddelerin belirtilen referans aralığında yer aldığı belirlenmiştir. Son aşamada ölçek DFA için 256 öğretmene uygulanmıştır. DFA sonucunda ortaya çıkan modelin uyumu, kabul edilebilir olarak belirlenmiştir. Böylece araştırma sonunda, geçerli ve güvenilir üç boyutlu ölçek, ortaokul ve lise öğrencileri olan Türk Z kuşağının pedagojik, kişisel ve duyuşsal özelliklerine dair öğretmen algısını belirleme noktasında literatüre kazandırılmıştır.Keywords

Türk Z kuşağı, Z kuşağı pedagoji, Z kuşağı kişisel bilgiler, Z kuşağı duyuşsal özellikler, Öğretmenlerin Z kuşağı algısı.

References