Özet


TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, Türkçe ders ve öğrenci çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin 21. Yüzyıl becerini nasıl yansıttıkları incelenmiştir. Çalışmada 21. Yüzyıl becerileri bilişsel, duyuşsal ve sosyokültürel beceri alanları ve bu alanların alt boyutları açısından ele alınmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemiyle desenlenmiş bir durum çalışmasıdır. 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında okutulan 5. Sınıf Türkçe ders kitabı ve 6,7 ve 8. Sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitaplarında yer alan etkinlikler amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Doküman incelemesi ile toplanan veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, kitaplarda bilişsel beceri alanı ile ilgili etkinliklerin diğer beceri alanlarına oranla daha fazla olduğu görülmüştür. Duyuşsal ve sosyokültürel beceri alanları ile ilgili etkinliklerin nispeten az olması ile birlikte tüm beceri alanlarında alt boyutlara göre de dengeli bir dağılımdan söz edilememektedir. Etkinliklerde teknolojik gelişmelerle birlikte günlük hayata giren birtakım iletişim araçları veya ortamları (e-posta, forum vb.) kullanılsa da etkinliklerin ilgi çekiciliğinin artırılmasının ve beceri alanlarına göre dağılımlarının dengeli olması gerektiği düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler

21. Yüzyıl Becerileri, Türkçe ders kitabı, Türkçe öğrenci çalışma kitabı.


Reference