Özet


“OTİZMLİ ÖĞRENCİ GÖRDÜĞÜNDE ARKANA BAKMADAN KAÇMAK MI”: BEDEN EĞİTİMİ BAĞLAMINDA HİZMET ÖNCESİ EĞİTİME GÜVEN İLE İLGİLİ NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Hizmet öncesi dönemde öğretmenlerin almış oldukları eğitim uyarlanmış beden eğitimi çevrelerinde verdikleri eğitim etkinliği hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bu çalışma, beden eğitimi öğretmen adaylarının engelli öğrencilere eğitim verme konusundaki güven düzeylerinin derinlemesine analizi ve bu güven düzeylerinin oluşmasında etkili faktörlerin ortaya konulmasını araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmada iki kadın üç erkek olmak üzere toplamda altı beden eğitimi öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış sorularla yapılan derinlemesine görüşmelerden nitel veriler toplanmıştır. Görüşme, gözlem ve alan notları ile elde edilen veriler tematik analiz kullanılarak açıklanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, hizmet öncesi öğretmenlerin engelli öğrencileri öğretmeye yönelik aldıkları eğitime olan güvenlerini belirlemede üç tema açığa çıkmıştır. Bunlar (a) İçsel bağlamda değişen zorluklar, (b) Çoklu bağlamsal zorluklar (c) Eğitimle dışlamanın sosyal psikolojisi’dir. Öğretmenlerin derinlemesine yapılan analizlerinde, aldıkları Hizmet öncesi eğitime yönelik güvensiz bir bakış açısıyla yaklaştıkları, bu bakış açısına sahip olmalarında çeşitli faktörlerin etkili olduğu ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler

Engellilik, güven, hizmet öncesi öğretmen


Reference