Özet


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TAKIM SPORLARI VE BİREYSEL SPOR TERCİHLERİNE GÖRE LİDERLİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖZ ALGILARININ İNCELENMESİ

Bu çalışmada Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin takım sporları ve bireysel spor tercihlerine göre liderlik davranışlarına ilişkin öz algıları incelenmiştir. Çalışmaya Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 476 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların liderlik davranışlarına ilişkin öz algılarını ölçmek amacıyla Özbek ve Kızılyallı (2017) tarafından geliştirilen dört boyuttan oluşan “Lisans Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algı Ölçeği” ve cinsiyet ile öğrenim görülen bölüm değişkenlerinin yer aldığı demografik formdan oluşan anket uygulanmıştır. Anket ile elde edilen puanların t testi ve Anova analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, bireysel sporlarda cinsiyete göre, ölçeğin kendine güvenen lider alt boyutunda erkek katılımcıların kadın katılımcılardan, ilkeli lider alt boyutunda ise kadın katılımcıların puan ortalamalarının erkek katılımcılardan anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Takım sporlarında cinsiyete göre ise, kendine güvenen ve kararlı lider alt boyutlarında erkek katılımcıların puan ortalamalarının kadın katılımcılardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bireysel sporlarda bölüme göre katılımcıların liderlik davranışlarına ilişkin öz algı puan ortalamalarında kendine güvenen lider alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Rekreasyon bölümünde öğrenim gören katılımcıların puan ortalamaları diğer bölümlerden anlamlı düzeyde yüksektir. Takım sporlarını tercih eden katılımcıların, liderlik davranışlarına ilişkin öz algı puan ortalamaları ise, ölçeğin, Katılımcı Lider alt boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılık göstermiştir. Antrenörlük eğitimi bölümünde öğrenim gören katılımcıların puan ortalamalarının diğer bölümlerde öğrenim gören katılımcılardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda cinsiyet ve öğrenim görülen bölüm değişkenlerinin takım sporları ve bireysel sporları tercih eden sporcuların liderlik davranışlarına ilişkin öz algılarına etkisi olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Liderlik davranışları, takım sporları, bireysel sporlar, öz algı, spor, öğrenci


Reference