Özet


0-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA SAHİP OLAN ANNELERİN SANAT TERAPİSİ ARACILIĞIYLA DUYGUSAL FARKINDALIKLARINI ARTTIRMADA ÇEVRİMİÇİ PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı sanat terapisi temelli web tabanlı duygusal farkındalık psiko-eğitim programının, 0-5 yaş arası çocuğa sahip olan annelerin duygusal farkındalıklarını arttırmadaki etkisini değerlendirmektir. Araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan 10 oturumluk psiko-eğitim programı kişinin kendisinin ve diğerlerinin duygularını tanıma, duygularının sorumluluğunu alma, duygu ve düşünce arasında ayrım yapma, aldığı kararlarda duygularını önemseme, diğerinin duygularını anlama ve önemseme, duygu-düşünce ve davranış örüntüsünü anlama kazanımlarına odaklanmaktadır. Covid-19 pandemi döneminde çevrimiçi duyuru aracılığıyla belirlenen 0-5 yaş aralığında çocuğa sahip olan 22 anne (11 deney, 11 kontrol) programa katılarak çalışma grubunu oluşturmuştur. Ön test, son test ve izleme testlerinin kullanıldığı çevrimiçi psiko-eğitim programı yarı-deneysel bir çalışmadır. Bulgular, 10 oturum süren çevrimiçi psiko-eğitim programının ardından deney grubundaki katılımcılarının duygusal farkındalık puanlarının kontrol grubundaki katılımcılara kıyasla anlamlı derecede arttığını göstermektedir. Bu sonuç, sanat terapisi temelli çevrimiçi duygusal farkındalık psiko-eğitim programının 0-5 yaş arası çocuğa sahip olan annelerin duygusal farkındalık düzeylerini arttırmada etkili olduğunu ortaya koymaktadır.



Anahtar Kelimeler

Sanat terapisi, psiko-eğitim, duygusal farkındalık


Reference