Abstract


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALANA YÖNELİK OKUMA VE MÜZİK DİNLEME ALIŞKANLIKLARI

Araştırmada, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anan Bilim Dalında okuyan öğrencilerin müzik alanına yönelik okuma ve müzik dinleme alışkanlıklarının sınıf ve cinsiyet değişkenleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem olarak betimsel tarama modeli kullanılan araştırmanın örneklem grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Şanlıurfa Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören çalışmaya gönüllü 70 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Analiz sürecinde SPSS programından yararlanılmış ve elde edilen verilerin frekans, yüzde hesaplamaları yapılarak tablolar halinde sunulmuştur. Ayrıca beşli likert tipi sorulardan elde edilen verilerin frekans ve yüzde hesaplamaları ile birlikte aritmetik ortalama hesaplamaları da yapılarak tabloda gösterilmiştir. Yapılan araştırmada, kadın öğrencilerin alan dışı kitap okuma alışkanlıklarının erkeklere göre yüksek olduğu, erkek öğrencilerin ise alana yönelik kitap okuma alışkanlıklarının kadınlara göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler kitap türü olarak daha çok “müzik ders kitaplarını” tercih etmektedirler. Alana yönelik öğrencilerin haftalık okuma süreleri cinsiyet olarak farklılık göstermemekte ve bu süre ortalama 2 saat ile sınırlıdır. Öğrencilerin alanına yönelik kitapları çoğunlukla internet ortamından veya satın alarak temin ettikleri ve cinsiyete göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenciler çoğunlukla ders yoğunluğundan dolayı, ekonomik etkenlerden ve motivasyon eksikliğinden dolayı okuma konusunda olumsuz etkilenmektedirler. Öğrencilerin müzik dinleme alışkanlığının ise genel olarak yüksek olduğu ve cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermediği, öğrencilerin daha çok Türk Halk Müziği, pop müziği ve Türk Sanat Müziği türlerini tercih ettikleri, kadın öğrencilerin çoğunlukla pop müziği türünü, erkek öğrencilerin ise Türk Halk Müziği türünü tercih ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords

Müzik Öğretmeni Adayı, Okuma Alışkanlığı, Müzik Dinleme Alışkanlığı.

References