Abstract


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET ÖZ YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Dijital iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile İnternet teknolojileri farklı boyutlara gelirken beraberinde gerçek hayatın günlük pratiklerinin de birer birer dijitalleşmesine neden olmuştur. Web 2.0 sonrası hız kazanan internet dünyası sürekli güncellenen yapısı içerisinde Metaverse ve Sanal gerçeklik kavramları ile dinamik bir hale gelmiştir. Teknolojide yaşanan gelişmeler bireylerin internet üzerinden problemlerini çözebilmelerine, verilen görevleri yerine getirebilmelerine ilişkin kendilerini algılayışları üzerinden değerlendiren internet öz-yeterliği, internetin günlük yaşamın her alanında giderek yaygınlaşmasıyla birlikte daha da önem kazanmıştır. Araştırmanın amacı Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin internet kullanma öz-yeterlilik düzeylerini bazı değişkenler açısından belirlemektir. Araştırma 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören, %52,5’u (n=187) erkek ve %47,5’i (n=169) olmak üzere toplam 356 gönüllü Spor bilimleri fakültesi öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Katılımcıların okudukları bölüm değişkenine göre, 107’si (%30,1) Beden Eğitimi ve Spor, 146’sı (%41,0) Antrenörlük Eğitimi,103 ‘ü (%28,9) Spor Yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerdir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Akın ve arkadaşları (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan, “İnternet Öz-yeterliği Ölçeği” kullanılmıştır. İnternet Öz-yeterliği Ölçeği 17 maddeden ve beş alt boyuttan (yaratıcılık, ayrımlaştırma, organizasyon, iletişim ve araştırma) oluşan 7’li likert tipde bir ölçme aracıdır. Verilerin analizinde istatistiksel yöntem olarak; betimsel istatistik, bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve gruplar arası farklılığı ortaya koymak için LSD testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda İnternet Kullanım Öz yeterlilikleri ölçek ortalaması, Yaratıcılık ve iletişim alt boyutlarında cinsiyet değişkenine göre erkekler lehine istatistiksel olarak farklılaştığı saptanmıştır (p<0.05). Derslerde güncel gelişmelere göre Metaverse ve Sanal gerçeklik Kavramlarının derslerde işlenme durum değişkenine göre öğrencilerin araştırma, ayrıştırma, organizasyon ,yaratıcılık ve iletişim alt boyutlarında derste bu kavramları öğrenen öğrenciler lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir(p<0.05).Sınıf Değişkenine göre internet kullanım öz yeterlilik düzeylerinin organizasyon, yaratıcılık ve iletişim alt boyutlarında 1.sınıf öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışma bulgularının Bölüm değişkeninin ve internet kullanma tercihlerine göre ise öğrencilerin internet öz yeterlilik düzeylerinde ve alt boyut puanlarında istatistiksel olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). İnternete erişimde kullanılan cihaz türü değişkenine göre Bilgisayar ve Mobil telefonların ve internet kullanım sürelerinin artışı internet kullanım yeterlilik düzeylerinin yükselmesinde olumlu yönde katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır(p>0.05). Üniversite döneminde İnternet ve sosyal ağların eğitsel anlamda ne derece verimli kullanılabildiğini algılayan öğrencilerin gelecekteki mesleki hayatlarında eğitim süreçlerinde kendilerini bir adım öne çıkarması mümkün olacaktır. Buna karşın kendini güncellemeyen güncellemeyi ret eden öğrenciler, geleceğin spor bilimcileri, öğretmen adayları da birçok şeyden mahrum olacaklardır.Keywords

İnternet teknolojileri, öz-yeterlik, sosyal ağlar, spor bilimleri, internet kullanımı

References