Özet


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 21. YÜZYIL ÖĞRENME DENEYİMLERİ ALGILARINA YÖNELİK BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI

Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme deneyimleri algılarına yönelik Chai ve diğerleri (2015) tarafından geliştirilen “Öğrencilerin 21. Yüzyıl Öğrenme Deneyimleri Algılama Ölçeği”nin Türk kültürüne uyarlanmasıdır. Özgün formu İngilizce olan ölçek 32 madde ve üç alt boyuttan (öğrenme süreçleri, düşünme süreçleri ve bilgi üretme özyeterliği) oluşmaktadır. Araştırma için katılımcılar uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmada iki farklı çalışma grubuna yer verilmiştir. İlk grup ile dilsel eşdeğerlik çalışmaları, ikinci grup ile yapı geçerliği ile iç tutarlılık analizleri gerçekleştirilmiştir. Dilsel eşdeğerlik çalışmasına dört dil uzmanı, üç eğitim bilimleri uzmanı olmak üzere toplam yedi kişi ve on iki dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Yapı geçerliği ve iç tutarlılık analizlerinin gerçekleştirilmesinde yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi çalışmasına Türkiye’nin Orta Anadolu Bölgesindeki bir ilde beş farklı ilkokulun dördüncü sınıfında öğrenim gören 310 öğrenci katılmıştır. Güvenirlik için ölçeğin alt boyutlarına yönelik Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen uyarlama çalışmasının sonuçları ölçeğin özgün yapısı ile ölçeğin Türk kültüründeki yapısının öğrencilerin 21. yüzyıl öğrenme deneyimi algılarını ölçebilecek uygun yapıları içerdiğini, aynı zamanda elde edilen puanlara göre güvenilir ve geçerli bir araç olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda ölçeğin Türkiye’deki ilkokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme deneyimi algılarını “öğrenme süreçlerine yönelik”, “düşünme süreçlerine yönelik” ve “bilgi üretme öz-yeterliğine yönelik olmak üzere” üç boyutta ölçmede özgün ölçeğe benzer psikometrik yapıya sahip, güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

21. yüzyıl öğrenme deneyimi, İlkokul öğrencisi, Ölçek uyarlama


Reference