Abstract


SPORCU ÖĞRENCİLERİN SPORA BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN YORDANMASINDA ZİHİNSEL ANTRENMAN BECERİLERİNİN ETKİSİ

Bu çalışma Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören sporcu öğrencilerin spora bağlılık düzeylerinin yordanmasında sporda zihinsel antrenman becerilerinin etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada sporda zihinsel antrenman ölçeğinin alt boyutları yordayıcı değişkenler olarak ele alınmış ve bu değişkenlerin spora bağlılık düzeyine etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye de bir devlet okulunun spor bilimleri fakültesinde öğrenimini sürdüren farklı spor dallarından 240 sporcu öğrenciden bir araya gelmektedir. Araştırmanın verileri Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZAE) ve Spora Bağlılık Ölçeği (SBÖ) ölçme araçları kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcılara ilişkin demografik verilerin dağılımında frekans analizinden faydalanılmıştır. Ölçek skorları elde edildikten sonra Kolmogrov Smirnov ve Shapiro Wilks testleri kullanılarak normal dağılıma uygun olduğu tespit edilmiştir. Sporda zihinsel antrenman becerileri envanterinin spora bağlılık üzerindeki etkisi regresyon modeli ile incelenmiştir. Ek olarak, t testi ve tek yönlü varyans kullanılarak ölçeklerin demografik verilere göre bağımsız gruplarda anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Bilimsel analizler %95 güven aralığında SPSS 20.0 yazılımından faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda milli sporcuların spora bağlılık düzeylerinin yüksek olduğu, spor yaşı arttıkça spora bağlılık düzeylerinin yükseldiği, takım sporlarıyla ilgilenenlerin spora bağlılık düzeylerinin kısmen yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ek olarak çok değişkenli regresyon sonuçları, spora bağlılığın sporda zihinsel antrenman becerilerini yordamadığını göstermiştir. Bulgulara göre çalışmaya dahil olan katılımcıların spora bağlılıklarında sporda zihinsel antrenman becerilerinin etkisinin olmadığı ifade edilebilir.Keywords

Spora bağlılık, sporda zihinsel antrenman, spor bilimleri, sporcu, öğrenci

References