Abstract


KARATE ANTRENMANLARININ STRES VE ÖZ-GÜVEN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: SEDANTER GENÇLERDE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Bu çalışma, 8 haftalık karate uygulamasının sedanter gençler arasında stres ve özgüven düzeyleri üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda araştırma öntest-sontest kontrol gruplu desende yapılmıştır. %95 güven aralığı, %5 hata payı ile belirlenir. Basit tesadüfi örnekleme yöntemini kullandık ve toplam 124 kişiyi iki gruba dahil ettik: deney grubu n=62 (Büyücü=16,11±0,81) ve kontrol grubu n=62 (Büyücü=15,32±0,82). Katılımcı verilerini Stres Düzeyi Ölçeği II ve Kendine Güven Ölçeği kullanarak topladık. Verilere tanımlayıcı istatistikler uygulandı. Verilerin analizinde Sample Paired t-test ve Independent Sample t-test kullanılmıştır. Deney grubundaki karate antrenmanı yapan sedanter gençlerin stres ve özgüven düzeyleri ile birinci-sontest puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. Kontrol grubunda ise ilk test-son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Literatürde dövüş sanatlarının stres ve özgüven düzeylerine etkileri konusunda ayrı ayrı bazı çalışmalara rastlanmıştır. Ancak, aynı anda iki değişkeni analiz eden çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu açıdan mevcut çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Verileri analiz etmek için eşleştirilmiş örnekler t-testini kullandık. Örneklemde sekiz hafta boyunca düzenli karate uygulamasının yüksek düzeydeki stresi orta düzeye indirdiğini ve orta düzeyde özgüveni yüksek düzeylere çıkardığını gözlemledik. Karate uygulamasının her iki cinsiyette de benzer etkileri olduğunu bulduk. Stresle baş etmede ve özgüveni artırmada başarılı bir yöntem olarak gençleri karateye yönlendirmenizi öneriyoruz. Mevcut çalışma sedanter gençlik üzerineydi. Ancak ileride yapılacak çalışmalara ışık tutması için profesyonel karate sporcularına uygulanabilir. Karate uygulama müdahaleleri evrensel bir program olarak 14-17 yaş arası lise öğrencileri arasında uygulanabilir.Keywords

Karate Çalışması, Genç, Stres, Kendine Güven

References