Özet


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK VE ÖFKE DÜZEYLERİNİN SPORTMENLİK DAVRANIŞ DÜZEYİNİ YORDAMA GÜCÜNÜN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı; Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin saldırganlık ve öfke düzeylerinin sportmenlik davranış düzeylerini yordama gücünün incelenmesidir. Araştırmaya spor bilimleri fakültesinde öğrenim görmekte olan toplamda 422 gönüllü sporcu katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılara veri toplama aracı olarak Maxwell ve Moores, (2007) tarafından geliştirilen, türkçeye uyarlaması Gürbüz ve arkadaşları(2019) tarafından yapılan Sporda Saldırganlık ve Öfke Ölçeğinin yanı sıra Gümüş ve ark.,(2020) tarafından geliştirilen Sportmen Davranış Ölçeği ile araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu şeklinde üç bölümden oluşan anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra; verilerin iki değişken arasında karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda t testi uygulanırken; üç ve daha fazla değişkenin karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Üç ve daha fazla gruplarda yapılan karşılaştırmalarda ortaya çıkan farklılığın tespiti için Lsd testi uygulanmıştır. Ayrıca Pearson Momentler Correlation testi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak; öfke ve saldırganlığın, sportmenlik davranışını yordadığı ve toplam varyansın %12,7’sini açıkladığı görülmüştür. Bunun yanı sıra farklı branşlarda spor yapan spor bilimleri öğrencilerinin sportmenlik davranışı ile saldırganlık ve öfke düzeyleri arasında ilişki bulunmuştur. Bu bulgu doğrultusunda sporcuların sportmenlik davranışlarının artmasıyla saldırganlık ve öfke düzeylerinin azalacağını ifade edebiliriz. Aynı zamanda cinsiyet, yaşadığı yer, sigara kullanma durumunun sportmenlik davranışını etkilediği ve spor branşı ve sigara kullanma durumunun ise saldırganlık ve öfke düzeyinin önemli etkenleri olduğu tespit edilmiştir. Sporda sportmenlik anlayışı özelden geneli etkileyen bir olgudur. Müsabakalarda yapılan sportmence ya da sportmenlik dışı bir davranış toplumdaki bireylerin davranışını da etkileyebilecek kadar önemlidir. Bundan dolayı, toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde, çekirdekten başlayarak çocukları spor ahlakı ile yetiştirmeliyiz.Anahtar Kelimeler

Öfke, saldırganlık, sportmenlik


Reference