Abstract


ZİHİNSEL PERFORMANS İLE FİZİKSEL PERFORMANS TEMELLİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL OYUN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE BİR İNCELEME

Bu araştırma fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrenciler ile beden eğitimi ve spor alanında yetenekleri yüksek olan öğrencilerin, dijital oyunlara ilişkin görüşlerini analiz etmek ve deneyimlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırma, dijital oyunun günlük hayattaki görevleri ne derece etkilediği, bilişsel, duyuşsal, devinimsel, psikolojik ve akademik başarılarına yönelik derinlemesine inceleyebilmek adına fenomenolojik desende tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri, ölçüt örneklem yöntemiyle seçilen 15 ortaöğrenim öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler kodlanarak temalara ayrılmış ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada katılımcıların, oyunlar özellikle öğrenciler arasında popüler ve yaygın eğlence aracı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Dijital oyun bağımlılığı, oyunda geçirilen süre, ortaya çıkan olumsuz sonuçlar olarak göze çıkarmaktadır. Kontrolsüz oynanan şiddet içerikli oyunların ruh sağlığını tehdit ettiği, eğitici, öğretici ve özellikle zeka geliştirici oyunlar uygun zaman ölçüleri içinde ve kontrollü oynanırsa bireylerin gelişimine katkı sağlayacağı söylenebilir. Teknolojinin ilerlemesi ve yoğun olarak kullanılması, denetim ve koruyucu önlemlerin yetersiz kalması problemin oluşmasını ve artmasını sebep olduğu düşünülmektedir.Keywords

Zihinsel ve fiziksel performans, dijital oyun, fenomenoloji

References