Özet


2008-2020 YILLARINDA DİNLEME BECERİSİ ALANINDA YAYIMLANMIŞ MAKALELERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

Bu çalışmada, 2008-2020 yılları arasında dinleme/izleme beceri alanı ile ilgili yazılmış makalelerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Amaca yönelik olarak ULAKBİM veri tabanında indekslenen dergilerde “dinleme, dinleme becerisi ve dinleme eğitimi” anahtar kelimeleri kullanılarak makaleler taranmıştır. Tarama sonucunda ulaşılan 91 makale; künyelerine, yöntemlerine, anahtar kelimelerine, makale türlerine, örneklemlerine, örneklem sayılarına, veri analiz yöntemlerine, veri toplama araçlarına ve indekslerine göre “Dinleme Becerisine Yönelik Makale Sınıflama Formu” kullanılarak tasnif edilmiştir. Çalışmanın verilerinin toplanmasında nitel araştırma tekniklerinden “doküman taraması” modeli kullanılmıştır. İçerik analizinin kullanıldığı çalışmanın verileri SPSS 17.0 programında frekans ve yüzde kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre en çok makalenin 2019 yılında (%17,6) yayımlandığı; makalelerin ağırlıklı olarak (%48,5) tek yazarlı olduğu; makalelerin sorumlu yazarlarının görev yaptıkları kurumların başında Atatürk Üniversitesi (%8,8) ve MEB’in (%8,8) geldiği; nitel araştırma yönteminin (%58,2) kullanıldığı; anahtar kelimelere yönelik temalar bazında “dinleme becerisi” temasının (%41) öne çıktığı; makale türlerine göre en çok özgün makalelerin (%65,9) kaleme alındığı; örneklem olarak en çok basılı materyalin (%34,1) kullanıldığı; örneklem sayısı açısından 31-100 (%19,8) arası örneklemin tercih edildiği; veri analiz yöntemlerinde betimsel analiz (%23,1) ve içerik analizinin (%23,1) ön plana çıktığı; veri toplama araçlarında en çok dokümanın (%33) kullanıldığı; makalelerin en çok TR Dizin tarafından (%49,5) indekslendiği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

Dinleme becerisi, eğilimler, içerik analizi


Reference