Abstract


TÜRK MÜZİĞİ ÇALGI EĞİTİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ

Bu araştırmada, Türk müziği çalgı eğitiminde artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanılması, bu bağlamda; çalgı eğitiminin asenkron olarak, eğitimci rehberliğinin bulunmadığı ortamlarda nitelikli bir şekilde sürdürülebilmesine imkân sağlayacak bir öğretim yaklaşımı prototipinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nitel araştırma modellerinden Tasarım ve Geliştirme Araştırma Modelinde (TGAM) (Design and Development Research Method) yürütülmüş, üç aşamada tamamlanmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında, literatür taraması yapılmış, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve kullanıldığı alanlara yönelik olarak, araştırmaya ışık tutabilecek kaynaklara ulaşılmıştır. Alanla ilgili yerli ve yabancı yazılı kaynaklar ve uygulamalar bu aşamada detaylı olarak incelenmiştir. Sonrasında, TGAM aşamalarının tamamında aktif rol alacak bir uzman grubu oluşturulmuştur. Uzman grubuna, görsel iletişim ve tasarım alanından (eğitimci ve yazılımcı) iki, Türk müziği çalgı eğitimi alanından (ikisi Klasik Türk Müziği, ikisi Türk Halk Müziği) dört olmak üzere toplamda altı kişi dahil edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, uzman grubunun görüşleri doğrultusunda artırılmış gerçeklik uygulamasını temel alan öğretim yaklaşımına yönelik prototipin, Türk müziği çalgı eğitimi alanında hangi ihtiyacı karşılayacağı, bu bağlamda prototipin çalgı eğitimi boyutunun hangi aşamaları üzerinden ele alınacağı, oluşturulacak uygulamaların hangi teknoloji ve araçlarla gerçekleştirileceği belirlenmiştir. Maddi olarak öğrenciye yük getirmemesi (her öğrencinin akıllı telefonu olması), kolay ulaşılabilir olması, kolay kullanılabilir olması, her ortama taşınabilir olması vb. gibi belirleyici kriterler üzerinden, öğretim yaklaşımına yönelik yazılımın, VR gözlük (Virtual Realty) ve akıllı telefonlara bütünleşik bir şekilde tasarlanmasına karar verilmiştir. Yine uzman görüşleri doğrultusunda, uygulama aşaması için Klasik Türk müziği (KTM) çalgı eğitimini temsilen Ud’un, Türk Halk Müziği (THM) çalgı eğitimini temsilen de Bağlama’nın kullanılmasına karar verilmiştir. Öğretim yaklaşımına yönelik prototipin içeriği, her iki çalgıda da aynı aşamalar üzerinden planlanmış; bu aşamalar; Eser Açıklamaları, Referans İcralar (Farklı İcracılardan), Bona, Özel Çalışma Alanları, Eğitimci İcraları, İmleç Takipli İcralar, Eşlik, Nota, Mekân Tasarımı olarak belirlenmiştir. Araştırmanın üçüncü ve son aşamasında, uzman grubunun aktif rol aldığı iteratif (yenilemeli) döngü üzerinden prototipe yönelik tüm aşamaların yazılımı tamamlanmış, prototip KTM ve THM çalgı eğitimi alanlarında öğrencinin kullanımına hazır hale getirilmiştir. Devamında araştırma raporlaştırılmıştır.Keywords

Müzik, Müzik Eğitimi, Türk Müziği Çalgı Eğitimi, Artırılmış Gerçeklik.

References