Abstract


CİNSİYETE GÖRE MATEMATİK KAYGISI: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı, meta-analiz yöntemini kullanarak matematik kaygısını cinsiyete göre incelemektir. Araştırmanın verileri; ULAKBİLİM TR dizin, Google akademik, Türk eğitim indeksi, ASOS indeks, Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi ve Proquest Açık Erişim veri tabanlarında anahtar kelimelerle tarama yapılarak dâhil edilme ölçütlerine uyan 2003-2022 yılları arasında Türkiye’de yürütülen 37 lisansüstü tez ve 49 makaleden oluşan toplam 86 çalışmadan elde edilmiştir. Meta-analiz kapsamında çalışmalardan elde edilen etki büyüklüğünün hesaplanmasında, “Comprehensive Meta-Analysis” yazılımı programından yararlanılmıştır. Çalışmada, yayın yanlılığının olup olmadığını anlamak için ilk olarak Begg ve Mazumdar sıra korelasyon testi ve Egger Doğrusal Regresyon Testi bulguları daha sonra Huni Saçılım Grafiği incelenmiştir. Bu analizler sonucu, yayın yanlılığının olmadığı anlaşılmıştır. Etki büyüklükleri Hedges' g katsayı kullanılarak hesaplanmıştır. Analiz sonucunda, etki büyüklükleri %95 güven aralığında hesaplanmıştır. Bunun yanında meta-analiz kapsamında incelenen çalışmalar heterojen bir özellik gösterdiğinden dolayı [Q (sd= 94) =124.342, p= 0.000] çalışmaların etki büyükleri rastgele etkiler modeline göre hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, matematik kaygısı cinsiyet açısından önemsiz bir düzeyde etki büyüklüğü (g=0.084) olsa da kadınlar lehine bir sonuç ortaya çıkmıştır. Bu bulguya göre, kadınların erkeklere göre nispeten daha fazla matematik kaygısı yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, yapılan moderatör analizlerinin sonucunda cinsiyet açısından matematik kaygısının örneklem grubuna ve yayın yılına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir.Keywords

Cinsiyet, matematik kaygısı, meta-analiz

References