Özet


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARININ YORDAYICISI OLARAK ALGILANAN BEDEN OKURYAZARLIĞI

Teknolojik cihaz kullanımı insanların hayatında kolaylık sağlarken aynı zamanda hareketsiz yaşamı da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, çocuklara beden eğitimi dersleri aracılığıyla fiziksel olarak zinde olma fırsatı vermenin yanı sıra, uygun becerileri geliştirmeleri, hareket etme stratejilerini anlamaları ve bunun sağlıklarını nasıl etkilediğini anlamaları sağlanmalıdır. Bu nedenle Beden Eğitimi ve Spor dersinin amaçlarını gerçekleştirmek için geleceğin sporcularını yetiştiren Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerinin öncelikle beden okuryazarlığına sahip ve psikolojik olarak sağlam olmaları gerekmektedir. Buradan hareketle, çalışmamızın amacı Beden Eğitimi öğretmenlerinde psikolojik sağlamlığın algılanan beden okuryazarlığı tarafından yordanıp yordanmadığını ortaya koymaktır. Öğretmenlerin psikolojik sağlamlığının algılanan beden okuryazarlığı tarafından yordanıp yordanmadığını belirlemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre algılanan beden okuryazarlık ve psikolojik sağlamlık puanlarını incelemek için İlişkisiz Örneklemler T Testi kullanılmıştır. Analizler sonucunda, Beden Eğitimi öğretmenlerinin psikolojik sağlamlık puanlarınınkadın ve erkek öğretmenler için benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca erkek öğretmenlerin algılanan beden okuryazarlık puanlarınınkadın öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Yapılan regresyon analizinin sonucunda, bilgi ve anlayış, iletişim ve kendine güven değişkenlerinin birlikte psikolojik sağlamlıktaki toplam varyansın yaklaşık %12’sini açıkladığı görülmektedir. Öğrencilerin geleceğini inşa etmede öğretmenler önemli bir role sahiptir. Öğretmenlerin öncelikle kendini tanıması ve psikolojik olarak sağlam olması öğrencilerin gelişimi için önemlidir. Bu temelde, öğretmenlerin beden okuryazarlıkları ve psikolojik olarak sağlam olmalarına yönelik çalışmaların yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler

Beden okuryazarlığı, psikolojik sağlamlık, beden eğitimi


Reference