Abstract


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DOĞA EĞİTİMİNE İLİŞKİN BAKIŞLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin doğada eğitime bakış açılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımına göre tasarlanmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Aksaray il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üç anaokulunda görev yapan 20 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan 'Demografik Bilgi Formu' ve 'Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu' kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda çalışma grubundaki öğretmenlerin tamamı eğitimin doğada verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Doğada eğitimi “doğada öğrenme, gözlem yapma, yaparak öğrenme, merak etme, doğal malzemeleri kullanma, araştırma yapma ve ürün üretme” olarak tanımlamışlardır. Ayrıca öğretmenler doğada eğitim için gerekli materyalleri “doğadaki her şey” ve “yaşa ve gelişime uygun materyaller” olarak belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler, doğada eğitimin çocukların birçok gelişim alanına olumlu etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmanın bir diğer önemli bulgusuna göre katılımcı öğretmenler doğada eğitim için en önemli risklerin “güvenlik, hava koşulları ve eğitimcilerin bilgi eksikliği” olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca doğada eğitimi etkileyen olumsuz faktörler olarak “fiziksel ve çevresel sorunlar, ebeveynlerin bilgi eksikliği ve çocuğun hazır bulunuşluğu”ndan bahsetmişlerdir.Keywords

Doğada eğitim, okul öncesi, öğretmen görüşleri

References