ÖzetBu araştırma ile futbola ilişkin tutum ile yaşamın anlamı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya (yaşları ortalaması 21,05 ± 6.67, N= 110 kadın, 345 erkek) 341 amatör, 114 profesyonel olmak üzere toplamda 455 lisanslı futbolcu katılım sağlamıştır. Araştırma için etik kurul onayı alınmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında futbola yönelik tutum ölçeği, yaşamın anlamı ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiğin yanı sıra, ilişkisel model kapsamında korelâsyon ve regresyon analizlerine yer verilmiştir. Bulgular; futbola yönelik tutum ölçeğinin alt boyutlarından bireysel etkiler, toplumsal etkileşim ve performans boyutlarının yaşamın anlamı ölçeği ile pozitif ilişkiler içinde bulunduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; futbola yönelik tutumun, yaşamın anlamı üzerinde anlamlı bir şekilde pozitif yönde katkısı olduğu; futbola yönelik tutumun alt boyutlarından bireysel etkiler ve toplumsal etkileşim geliştikçe, yaşamın anlamının pozitif yönde etkileneceği söylenebilir.Anahtar Kelimeler

Futbolcular, futbola yönelik tutum, yaşamın anlamı.


Reference