Abstract


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA KATILIM DENEYİMLERİNE GÖRE YAŞAM DOYUMU VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin spora katılım deneyimlerine göre yaşam doyumu ve psikolojik sağlamlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma gurubu 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesinde öğrenim gören 357 (Kadın= 150, Erkek= 207, x ̅=22,06 yaş) son sınıf üniversite öğrencisinden oluşmuştur. Betimsel türde ve nicel araştırma yöntemi çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışmada veri toplama aracı olarak Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen “Yaşam Doyumu” ölçeği ile Smith ve ark. (2008) tarafından geliştirilen “Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından gerçekleştirilen veri toplama süreci sonucunda elde edilen veriler SPSS istatistik paket programının 26. versiyonu ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları yaşam doyumu açısından incelendiğinde ilköğretim kademesinde spora katılım sağladığını belirten öğrencilerin ölçekten almış oldukları puanların anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Psikolojik sağlamlık ölçeğinden alınan puanlara göre ise cinsiyet değişkeni açısından erkek öğrencilerin ve yine ilköğretim döneminde spora katıldığını belirten öğrencilerin lehine olmak üzere 2 kategoride anlamlı farklılıklar oluştuğu gözlemlenmiştir. Diğer değişkenler açısından herhangi bir anlamlı farklılığın belirtilmediği bu araştırmada üniversite öğrencileri için ilköğretim döneminde spora katılım durumlarının psikolojik sağlamlık ve yaşam doyumu açısından önemli olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Üniversite öğrencisi, spor, yaşam doyumu, psikolojik sağlamlık.

References