Abstract


KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİMİNDE AİLE KATILIMI: ÖĞRETMENLERİN VE AİLELERİN SANAL MÜZE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Kültürel miras eğitiminde önemli işleve sahip olan müzeler, sergiledikleri eserlerle ilgili konulara bağlı olarak pek çok yönü olan, somut ve somut olmayan kültürel miras öğelerini içinde barındıran, geçmişte yaşamış uygarlıkların tarihi, sanatı, bilimi ve yaşam biçimleri ile ilgili ayrıntılı bilgi sunan önemli kurumlardır. Sanal müze, bir müzede sergilenen eserlere yönelik koleksiyonların dijital ortama aktarılması ile eserlerin çevrimiçi olarak erişilebilir biçimde ziyaret edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu araştırma kapsamında yer alan Anadolu Üniversitesi Karakter ve Değer Eğitimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda öğrenim gören ve farklı alanlarda görev yapan öğretmenler, kültürel mirasla ilişkili bir kazanım kapsamında sanal müze gezisi uygulama planı hazırlamışlardır. Öğretmenler kendi aile üyelerinin katılımı ile evde sanal müze gezisi planını uygulayarak deneyim edinmişlerdir. Bu araştırmada kültürel miras eğitimine yönelik gerçekleştirilen sanal müze gezisi uygulamasına ilişkin öğretmenlerin ve ailelerin görüşlerini ve deneyimlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji deseni benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Anadolu Üniversitesi Karakter ve Değer Eğitimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda öğrenim gören 10 öğretmen ve bu öğretmenlerin ailelerinden oluşmuştur. Araştırma verileri öğretmenlere ve ailelere yönelik geliştirilen standartlaştırılmış açık uçlu sorulardan oluşan öğretmen veri toplama formu ve aile veri toplama formu aracılığıyla yazılı olarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde, fenomenolojik veri analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kültürel miras eğitimine yönelik gerçekleştirilen sanal müze gezisi uygulamasının öğretmenlere kişisel ve mesleki bakımdan çeşitli kazanımlar sağladığı ortaya çıkmıştır. Araştırmada kültürel miras eğitimine yönelik gerçekleştirilen sanal müze uygulamasına katılan ailelerin çeşitli bilgiler edinme, kültürel mirasın önemini ve zenginliğini fark etme biçiminde kazanımlar edindiği sonucu elde edilmiştir. Araştırmada ailelerin katılımıyla gerçekleşen sanal müze gezisi uygulamasının aile içi iletişimi ve etkileşimi olumlu etkilediği ortaya çıkmıştır. Araştırma sonunda, uygulamaya ve araştırmaya yönelik çeşitli önerilere yer verilmiştir.Keywords

Kültürel miras, aile katılımı, sanal müze.

References