Özet


COVİD 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN KISITLAMALARI VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, Covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin serbest zaman etkinliklerine katılım engelleri ve sosyal medya bağımlılık düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemek ve serbest zaman etkinliklerine katılım engelleri ile sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Kastamonu Üniversitesinde okuyan 297 kadın, 224 erkek toplam 521 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Alexandris ve Carroll (1997) tarafından geliştirilen, Gürbüz ve Karaküçük (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan, daha sonra Gürbüz, Öncü ve Emir (2020) tarafından yapı geçerliği sınanan “Boş Zaman Engelleri Ölçeği Kısa Formu (BZEÖ-KF)” ile Andreassen, Billieux, Griffiths Kuss, Demetrovics, Mazzoni, ve Pallesen tarafından (2016) geliştirilen, Demirci (2019) tarafından Türkçeye uyarlanan “Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin çözümlenmesinde betimleyici istatistik yöntemleri (yüzde, frekans, ort., standart sapma), T testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, BZEÖ’nün Birey Psikolojisi, Bilgi Eksikliği ve Tesis alt boyutlarında günlük internet kullanım süresi değişkeninde anlamlı fark görülürken, BZEÖ’nün tüm alt boyutlarında cinsiyet ve gelir düzeyi değişkenlerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’nde ise, cinsiyet ve günlük internet kullanım süresi değişkenlerinde anlamlı fark görülürken, gelir değişkeninde anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Katılımcıların en çok tesis konusunda katılım engelleri olduğu, sosyal medya bağımlılık düzeylerinin de orta düzeyde olduğu görülmektedir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, BZEÖ’nün tüm alt boyutlarının sosyal medya bağımlılığı ile anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların serbest zaman engellerindeki farklılıkların ve sosyal medya bağımlılıklarının pandemi sürecindeki kısıtlamalar ile ilişkili olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler

Serbest zaman engelleri, sosyal medya bağımlılığı, üniversite öğrencileri


Reference