Abstract


OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİ İLE ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin karar verme stilleriyle zaman yönetimi becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Bingöl ili devlet okullarında farklı düzeylerde görev yapan okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi seçkisiz örnekleme yöntemlerinden oransız eleman örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmaya gönüllü olarak 265 okul yöneticisi katılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin karar verme stilleri ve zaman yönetimi becerilerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Karar verme stillerinin alt boyutları incelendiğinde okul yöneticileri çoktan aza doğru sırasıyla rasyonel karar verme, bağımlı karar verme, sezgisel karar verme, kendiliğinden-anlık karar verme stillerini kullanmaktadır. Okul yöneticileri göreceli olarak düşük düzeyde karar vermekten kaçınma davranışı göstermektedir. Ayrıca, okul yöneticilerinin farklı karar verme stilleri zaman yönetimi becerilerini anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Karar verme stilleri zaman yönetimi becerilerine ilişkin varyansın %13,9’unu açıklamaktadır.Keywords

: Karar Verme Stilleri, Zaman Yönetimi Becerileri, Okul Yöneticisi, Rasyonel Karar Verme

References