Abstract


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA GÜÇLÜKLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin okuma güçlüğüne ilişkin beceri düzeyleri ile sınıf içi uygulamaları arasındaki ilişkinin uyumunu tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma nitel desende planlanmış bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın katılımcı grubunu Kastamonu il merkezindeki 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ikinci ve üçüncü sınıfları okutan altı sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak gözlem formu, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve öğretmen görüş anketinden yararlanılmıştır. Katılımcıların yaptıkları uygulamalar, karşılaştıkları sorunları nasıl çözdükleri ve beceri düzeyleri ile uygulamalarının ne derece örtüştüğü elde edilen verilerle karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Katılımcıların okuma güçlüğü yaşayan öğrenciye eğitim-öğretim kapsamında bilgilerini pratiğe dökmekte yetersiz kaldıkları görülmüştür. Araştırmanın bulguları incelendiğinde katılımcıların okuma güçlüğü yaşayan öğrencileri ile özel olarak ilgilenmedikleri, okuma güçlüğü ile baş etme adına etkili bir öğretim ve mücadele içinde olmadıkları, farklılıklar gösteren çeşitli uygulamalar yapsalar bile bu uygulamaların sınıfın genelini kapsadığı tespit edilmiştir. Okuma güçlüğü yaşayan öğrenciler için gerekli olan ön bilgileri harekete geçirme ve oluşturma, hece ve kelime çalışmaları ile beraber akıcı okuma çalışmaları yapma, eşli ve tekrarlı okuma gibi farklı yöntemler ve stratejiler kullanarak okuma ve okuduğunu anlamayı geliştirme, motive etme ve teşvik etme, dönütler verme, öğrenme ortamını düzenleme ve rehberlik etme gibi en temel uygulamaların nitelikli bir şekilde yapılmadığı tespit edilmiştir.Keywords

Okuma güçlüğü, disleksi, öğretim uygulamaları, müdahale

References