Abstract


GERİ BİLDİRİM OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin geri bildirim okuryazarlığı düzeylerini belirlemek için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 735 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma sürecinde; araştırma amacı doğrultusunda öncelikle ilgili alan yazın taranmış, daha sonra sırasıyla madde havuzu oluşturulmuş, maddeler uzman görüşüne sunulmuş, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ve ölçeğe son şekli verilmiştir. Verilerin analizinde; açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirlik katsayısı hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, 24 madde ve dört faktörden oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin faktörleri “Takdir etme” , “Olumlu tutum”, “Etkili geri bildirime karşı farkındalık” ve “Geri bildirimi kullanmaya açık olma” olmak üzere adlandırılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin faktör yüklerinin .520 ile .812 arasında değiştiği ve açıklanan toplam varyansın % 57.378 olduğu tespit edilmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda; modelde değerlerin X²= 866.53, sd= 246, p= .00, X²/sd=3.52, RMSEA= .080, SRMR= .069, CFI= .97, NFI= .96, NNFI= .97, RFI= .95, IFI= .97 şeklinde olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda; X² /sd oranının, RMSEA ve SRMR değerlerinin iyi uyum; CFI, NFI, NNFI, RFI, IFI değerlerinin mükemmel uyum gösterdiği söylenebilir. Sonuç olarak, “Geri Bildirim Okuryazarlığı Ölçeği”nin 24 maddeden oluşan dört faktörlü yapısının bir model olarak doğrulandığı ifade edilebilir. Ölçeğin güvenirlik katsayıları incelendiğinde; Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ölçeğin tümü için .94, “Takdir etme” faktörü için .88, “Olumlu tutum” faktörü için .88, “Etkili geri bildirime karşı farkındalık” faktörü için .84 ve “Geri bildirimi kullanmaya açık olma” faktörü için .83 olarak hesaplanmıştır. “Geri bildirim Okuryazarlığı Ölçeği”nin öğrencilerin geri bildirim okuryazarlığı düzeylerini ortaya koyan geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.Keywords

Geri bildirim, okuryazarlık, üniversite öğrencisi.

References