Abstract


PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN MESLEKİ DOYUMLARI İLE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK, BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Psikolojik danışmanlar ruh sağlığı alanında hizmet veren meslek elemanlarıdır. Genellikle okullarda istihdam edilmeleri nedeniyle öğrenci ve velilerine ulaşmaktadırlar. Bu kesiminde toplumun büyük bir çoğunluğu olduğu söylenilebilir. Psikolojik danışmanların mesleklerinden aldıkları doyumun yüksek olması hizmet verdikleri kişilere yardımcı olmalarını kolaylaştırabilmektedir. Pandemi süreciyle birlikte hayatımıza belirsizlikler girmiştir. Yaşanılan belirsizlik içeren olaylar karşısında stres durumları ortaya çıkabilmektedir. Yeni durumlara uyum sağlayabilen kişiler bu sürece daha kolay adapte olmaktadır. Bu araştırma, psikolojik danışmanların mesleki doyumları ile belirsizliğe tahammülsüzlük, bilişsel esneklik düzeyleri ve stresle başa çıkma arasındaki ilişkileri belirlemeyi amaçlamaktadır. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Araştırma 2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde görev yapan 470 psikolojik danışman ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre psikolojik danışmanların mesleki doyumları ile belirsizliğe tahammülsüzlükleri arasında orta düzeyde negatif bir ilişki vardır. Psikolojik danışmanların mesleki doyumları, bilişsel esneklik düzeyleri ve stresle başa çıkmaları arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki vardır. Regresyon analizi sonucunda belirsizliğe tahammülsüzlük, bilişsel esneklik ve stresle başa çıkmanın iş tatmininin yordayıcıları olduğu görülmektedir. Sonuç olarak araştırmanın psikolojik danışman ve psikolojik danışman yetiştirme sürecinde etkisi olan kurumlar için önemli olduğu düşünülmektedir. Psikolojik danışmanların mesleklerini severek yapıyor olması danışan ve toplum açısından olumlu etkiler yaratacaktır. Bu nedenle psikolojik danışmanların mesleklerinden keyif almalarını etkileyen durumlarda kendilerini geliştirmelerinin desteklenmesi önemlidir.Keywords

Mesleki doyum, belirsizliğe tahammülsüzlük, bilişsel esneklik, stresle başa çıkma

References