Abstract


BAĞLILIK, PSİKOLOJİK PERFORMANS, PSİKOLOJİK ESNEKLİK İLİŞKİLERİ: TAEKWONDO SPORCULARI ÖRNEĞİ

Bu çalışmada, spora bağlılık, psikolojik performans ve psikolojik esneklik arasındaki ilişkilerin taekwondo sporcuları örnekleminde incelenmesi amaçlanmaktadır. Taekwondo sporcularının tanımlayıcı özelliklerinin spora bağlılık, psikolojik performans ve psikolojik esneklik açısından farklılaşıp farklılaşmadığının analiz edilmesi araştırmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Çalışmada, psikolojik performansı yordayan değişkenlerin ortaya konması ayrıca amaçlanmıştır. Araştırmaya 18-32 yaş arası 223’ü erkek, 225’i kadın 448 taekwondo sporcusu katılmıştır. Katılımcılar Kişisel bilgi Formu, Spora Bağlılık Ölçeği, Psikolojik Performans Envanteri ve Psikolojik Esneklik Ölçeği’ni yanıtlamışlardır. Bulgular spor deneyimi, millilik durumu ve kemer renklerinin araştırma değişkenleri açısından anlamlı düzeyde farklılaştığını göstermiştir. Uygulanan Pearson korelasyon analizinde, Psikolojik performansın olumsuz enerji alt boyutu dışındaki tüm alt boyutları ile spora bağlılık ve psikolojik esnekliğin geneli ve tüm alt boyutları arasında pozitif yönlü istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre, olumsuz enerji tüm diğer araştırma değişkenleri ile negatif yönlü ilişki kaydetmektedir. Psikolojik performansı yordayan değişkenlerin saptanması amacıyla uygulanan hiyerarşik regresyon analizinde modele ilk adımda eklenen millilik durumunun özgüven, dikkat kontrolü, görselleştirme ve imgeleme kontrolü, motivasyon, olumlu enerji ve tutum kontrolünün pozitif, olumsuz enerjinin ise negatif yordayıcısı olduğu görülmüştür. Uygulanan hiyerarşik regresyon analiz sonuçlarına göre; zinde olma, anda olma ve ayrışma özgüvenin, değerler ve değerler doğrultusunda davranış, anda olma, kabul ve ayrışma dikkat kontrolünün pozitif belirleyicileridir. Bulgular, zinde olma, adanma, değerler ve değerler doğrultusunda davranış ve anda olmanın görselleştirme ve imgeleme kontrolünü pozitif yönde yordadığını, zinde olma, adanma, değerler ve değerler doğrultusunda davranış, anda olma ve bağlamsal benliğin motivasyonun pozitif yordayıcıları olduğunu göstermiştir. Millilik, zinde olma ve anda olma olumlu enerjiyi pozitif yönde belirleyici bulunurken, anda olma ve ayrışma tutum kontrolünün pozitif yordayıcısı olarak öne çıkmıştır. Buna ek olarak, zinde olma, anda olma ve bağlamsal benliğin olumsuz enerjinin negatif belirleyicileri olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Spora bağlılık, Psikolojik performans, Psikolojik esneklik, Taekwondo

References