Abstract


TÜRKÇE KONUŞAN OTİZMLİ ÇOCUKLARIN DİL ÖZELLİKLERİ

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların dil performanslarının heterojen bir yapıda olduğu ifade edilmektedir. OSB olan çocukların dil performanslarını inceleyen çalışmalar çok farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Çalışmaların önemli bir kısmını ise Hint – Avrupa Dil ailesinden dilleri konuşan çocukların katılımcı olduğu araştırmalardan oluşmaktadır. Sondan eklemeli bir dil olan Türkçe konuşan otizm spektrum bozukluğu olan çocukların dil özellikleri, Hint-Avrupa dil ailesinden farklı olarak alanda yeni bir bakış açısının gelişmesine katkı sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı Türkçe konuşan OSB olan çocukların alıcı dil, ifade edici dil ve toplam dil puanı üzerinden tipik gelişim gösteren akranları ile karşılaştırmaktadır. Sözel olmayan zekâları ve takvim yaşları eşleştirilmiş 36 ay-73 aylar arasında 30 çocuk (15 otizm, 15 tipik gelişim) araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Alıcı dil, ifade edici dil ve toplam dil performansı değerlendirmek için Türkçe Erken Dil Testi (TEDİL) kullanılmıştır. Türkçe konuşan otizmli çocukların kontrol grubundaki tipik gelişen akranlarına göre ifade edici dil, alıcı dil ve toplam dil puanı bakımından düşük performans gösterdiği bulunmuştur. Sonuç olarak gruplar arasında sözel olmayan zekâ, takvim yaşı bakımından fark olmamasına rağmen, otizmli çocukların dil performanslarının tipik gelişim gösteren akranlarından daha düşük olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla sosyal etkileşimsel sınırlılıklarının bir sonucu olarak ve/veya diğer taraftan dile ilişkin güçlükleri nedeniyle otizmli çocukların dil performanslarının tipik gelişim gösteren akranlarından geri olduğu söylenebilir. Alanyazında OSB olan çocukların ifade edici dil performanslarının, alıcı dil performanslarından daha iyi olduğunu öne süren çalışmalar yer almaktadır. Ancak bu çalışma alanyazındaki bu bulgularla uyuşmamakta, OSB olan çocukların hem alıcı dil performanslarının hem de ifade edici dil performanslarının kontrol grubunun gerisinde olduğu ifade edilmektedir.Keywords

Türkçe, Otizm Spektrum Bozukluğu, dil performansı

References