Abstract


MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNİN ANLAMINA YÖNELİK FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA

Bu araştırmada Müzik Öğretmeni Kazım Usta’nın mesleki deneyimleri, oluşturduğu etki alanı ve mesleğine yönelik profesyonel kimliğin gelişimi ile müzik alanına yapmış olduğu katkı ve müzik öğretmenliği mesleğine yüklenilen anlamı incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel bir araştırma deseni olan fenomenoloji yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırma deseni doğrultusunda Müzik Öğretmeni Kazım Usta’nın mesleki deneyimlerinden yola çıkarak meslek olarak müzik öğretmenliğinin yapısı ve özü yanı sıra Müzik Öğretmeni Kazım Usta’nın müzik alanını meslek olarak seçmiş öğrencilerinin deneyimlerinden hareketle müzik öğretmeninin anlamını belirlemeye odaklanılmıştır. Araştırma verileri yüz yüze, çevrimiçi ve e-form kullanılarak gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilmiştir. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada yer alan katılımcı sayısı 16 kişiden oluşmaktadır. Araştırma verileri analiz edilirken parantezleme, fenomenolojik redüksiyon, imgesel çeşitleme ve anlam ve özlerin sentezlenmesi aşamaları takip edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda Müzik Öğretmeni Kazım Usta’nın mesleki deneyimlerinden hareketle müzik öğretmenliği mesleğinin yapısı ve özünün 1) yeteneği keşfetme, 2) öğrenciyi, ailesini ikna etme ve mesleki olarak müzik alanına yöneltme, 3) okul idaresini sürece dâhil etme, 4) idealist olma, 5) müziğin ders ve alan olarak önemini kanıtlama, 6) müzik öğretmenliğini özümseme, 7) müzik öğretmeni olarak bir marka olma unsurlarından oluştuğu görülmüştür. Müziği meslek olarak seçmiş öğrenciler için müzik öğretmeninin anlamını ise 1) öğrenci için meslek olarak müziği seçme nedeni olma, 2) öğrencinin hayatında bir dönüm noktası olma, 3) öğrencideki potansiyeli keşfetme ve yönlendirme, 4) disiplinli, sevecen, ilkeli, donanımlı ve ileri görüşlü bir öğretmen duruşu sergileme unsurlarının oluşturduğu belirlenmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar göstermektedir ki bir öğretmenin sosyal ve kültürel bağlam arasındaki ilişkiyi dikkate alarak kendi mesleki kimliğini inşaa etmesi ve başarılı olması mümkündür. Bununla birlikte müzik öğretmenliği tutku, bağlılık ve sürekli gelişimi gerektiren bir yapıdadır. Dolayısı ile müzik öğretmeni yetiştirme sürecinde müzik öğretmenliği mesleğinin felsefi ve kavramsal boyutlarının sorgulanması, bununla birlikte iyi uygulama örneklerinin ortaya çıkması özellikle olumlu müzik öğretmeni kimliklerinin geliştirilmesinde etkili görülmektedir.Keywords

Müzik öğretmenliği, müzik öğretmeni, fenomenoloji.

References