Abstract


LİSE ÖĞRENCİLERİNE GÖRE TARİH ÖĞRENME MOTİVASYONUNU AZALTAN FAKTÖRLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerine (15-18 yaş) göre tarih öğrenme motivasyonunu azaltan faktörleri ve çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel kapsamda gerçekleştirilen bir durum çalışmasıdır. Çalışma  2021-2022 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde öğrenim gören 349 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri açık uçlu anket sorulardan oluşan anket formu ile elde edilmiştir ve veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmada sunulan bulgulara göre, tarih öğrenmeye karşı öğrencilerin önemli ölçüde motivasyon sorunu bulunmaktadır. Tarih dersinin niteliği, aktif olmayan öğretim teknikleri, öğretmenlerin tutum ve davranışları, öğretim programı, öğrencinin tarih dersine karşı ilgi ve tutumu, sınıf ortamı gibi faktörler öğrencinin tarih öğrenme motivasyonunu düşürmektedir. Bu faktörler karşısında, öğrenciler dersi kendince eğlenceli hale getirmeye, kişisel ilgisini yükseltmeye ve farklı öğretim materyallerinden yararlanmaya çalışmaktadır. Öğrencilere göre tarih öğrenme motivasyonunun artırılması için aktif, eğlenceli ve farklı materyallerle desteklenen ders işlenişine ihtiyaç vardır. Öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırmak için ifade ettikleri öneriler çok uzun süredir tarih öğretiminin sorunları çerçevesinde tartışılmaktadır. Tarih öğretimine getirilen yeni yaklaşımlara, değişen öğretim programlarına ve ders kitaplarına rağmen öğrencilerin tarih öğrenmeye karşı hâlâ motivasyon sorunu yaşamaları, uygulama boyutunda tarih öğretiminin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.Keywords

Motivasyon, Öğrenme Motivasyonu, Tarih Öğretimi, Lise Öğrencisi

References