Abstract


DESEN ÖĞRETİMİNDE DİSİPLİNLERARASI SANAT UYGULAMALARI

Araştırmanın amacı, sanat ve matematik ilişkisinden yola çıkılarak uyarlanan disiplinlerarası sanat uygulamalarının, öğrencilerin desen eğitimi ve öğretimine ilişkin bakış açıları ve motivasyon düzeylerinde eğitim öncesi ve sonrasına bağlı olarak farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma karma yöntem araştırmalarından “iç içe desen” yaklaşımına göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Programı birinci sınıfında öğrenim gören ve “Desen 1” dersini ilk kez alan toplam 10 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Desen Motivasyon Ölçeği”, “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ve “Öz Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, desen öğretiminde disiplinlerarası sanat uygulamalarının sanat ve matematik ilişkisi üzerinden öğretildiği ders içeriği, etkinlik ve uygulamalarının öğrencilerin motivasyon düzeyleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu ancak teknik, bilgi ve beceri gelişiminin uygulamalı derslerde estetik kaygı ve değerlendirilme psikolojisi nedeniyle kaygıda artışa sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca disiplinlerarası sanat uygulamalarının öğrencilerin sanatı farklı disiplinlerle ilişkilendirme, desenin yapısını, model ve anatomiyi öğrenme, kişisel gelişim sağlama ve öğrenme-öğretme sürecinde etkililiği arttırma gibi süreçler açısından öğrencilere katkı sağladığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında Resim-İş Eğitimi programında desen dersi uygulamalarının disiplinlerarası yaklaşım dikkate alınarak planlanması ve öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarının farklı disiplinlerin kazanımları üzerinden sağlanması önerilmektedir.Keywords

Desen, desen öğretimi, disiplinlerarası sanat uygulamaları

References