Abstract


DESTEKLEYİCİ BİR EĞİTİM ARACI OLARAK ORYANTİRİNG: MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ ÖRNEĞİ

Eğitim alanında yaşanan hızlı değişimler ve öğrencilerin değişen ihtiyaçları, öğretmenleri öğrencilerinin öğrenme yaşantılarını daha etkin bir şekilde destekleyecek ve derslere olan motivasyonlarını artıracak yeni yöntem ve stratejilerin arayışına zorlamaktadır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, bir yön bulma ve keşfetme sporu olan Oryantiring’in destekleyici bir eğitim aracı olarak kullanılması ile öğrencilerin Matematik ile Fen Bilimleri derslerindeki başarı düzeyleri ve bu derslere yönelik tutumlarında bir fark oluşturulup oluşturulamayacağının incelenmesidir. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desende gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, Manisa ili Yunusemre ilçesi Vestel Ortaokulu’nda 6 ve 7. sınıflardan öğrenim gören toplam 121 öğrencidir. Ders öğretmenleri tarafından oluşturulan bilgi testleri öğrencilerin Matematik ile Fen Bilgisi ders başarılarının belirlenmesinde veri toplamada aracı olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin Matematik dersine ilişkin tutumları için Önal (2013) tarafından geliştirilen “Matematik Dersi Tutum Ölçeği”; Fen Bilgisi dersi için ise Keçeci ve Kırbağ Zengin (2015) tarafından geliştirilen “Fen Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Testler uygulamalar öncesinde ve sonrasında test-tekrar test tekniği ile uygulanmıştır. Hangi sınıfın kontrol hangisinin deney grubu olacağına öntest skorlarına göre ve rasgele örneklem yolu ile karar verilmiştir. Kontrol grupları herhangi bir müdahale olmaksızın derslerine olağan şekliyle devam etmiş, deney grubunda ise dersler haftada bir saat oryantiring destekli etkinliklerle işlenmiştir. İki haftalık hazırlık ve altı haftalık uygulama sonucunda grupların Matematik ve Fen Bilimleri başarı düzeyleri ve bu derslere katılan öğrencilerin derslere ilişkin tutumları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Verilerin analizinde bağımlı ve bağımsız örneklemler t testleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar hem Fen hem de Matematik derslerinde grupların anlamlı düzeyde ve pozitif yönde öğrenme sağladığını ortaya koymuştur. Uygulamalar sonucunda kontrol grubunun Fen tutum puanları değişmezken deney grubunun puanları anlamlı şekilde yükselmiştir. Elde edilen sonuçlar oryantiring’in öğretmenlerin yöntem çeşitliliğini destekleyici ve keyifli bir öğrenme aracı olarak okullarda kullanılabileceği görüşünü destekler niteliktedir.Keywords

Oryantiring, eğitim, fen, matematik, öğrenme, tutum.

References