Abstract


ÜNİVERSİTELERİN GÜREŞ TAKIMLARINDA YER ALAN SPORCULARIN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN, YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, 2022 yılı Türkiye Üniversiteler Güreş takımlarında yer alan öğrencilerin özgüven ve yaşam doyumu düzeylerini belirlemek, böylece aralarında bir etki olup olmadığını değerlendirmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Akın tarafından geliştirilen “Öz Güven Ölçeği” ve Pavot ve Diener tarafından geliştirilen ve Yetim tarafından Türk kültürüne uyarlanan “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen ve gönüllü olarak katılan 183 (Bayan:21; Erkek:162) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmış ve parametrik testler ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda cinsiyet, yaş, sınıf, bölüme göre Öz Güven Ölçeği ve alt boyutları içsel öz güven, dışsal öz güven ve Yaşam Doyumu düzeylerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Aynı zamanda Öz Güven (içsel özgüven, dışsal özgüven) ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki etkiye bakıldığında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Sporda özgüven, öncelikle sporcunun kazanabileceğine, çabalarında başarılı olabileceğine inanma yeteneğine dayanır. Özgüven ve Yaşam Doyumu, spor ve oyunlarda başarının temel anahtarı için psikolojik değişken niteliğini taşımasından dolayı (Kumar 2015) Güreş sporu yapan bireylerin temelde aynı düşünce ve yaşayış tarzlarını benimsemeleri herhangi bir farklılığa sebep olmadığı düşünülmektedir. Araştırmacılar, genel olarak spor psikolojisi alanında çalışan araştırmacıların ilgisini çeken, önemli konulardan olan özgüven düzeyleri ve yaşam doyumu konularının güreş branşı açısından incelenmiş olmasıdır. Ülkemizde, özgüven ve yaşam doyumu ilgili olarak yapılan çalışmalar sınırlı sayıda spor branşı açısından ele alınmıştır. Bu eksiklik ile oluşturulan yapı arasındaki etkiyi inceleyerek literatüre farklı bir bakış açısı sunulmuştur.Keywords

Yaşam doyumu, özgüven, güreşçi.

References