Abstract


YARATICI YAZMA İLE OLUŞTURULAN SOSYOBİLİMSEL METİNLERİN İNCELENMESİ

Araştırmanın amacı, fen bilimleri öğretmen adaylarının yaratıcı yazma tekniğini kullanarak yazdıkları sosyo-bilimsel metinleri incelemektir. Araştırma, Türkiye’de bir devlet üniversitesinde fen bilimleri eğitiminde öğrenim gören 4. sınıf öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada elde edilen verileri derinlemesine incelemek ve yorumlamak için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veriler, yaratıcı yazma tekniği kullanılarak elde edilen sosyo-bilimsel metinlerle toplanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz ve içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Veriler toplanmadan önce fen bilimleri öğretmen adaylarına yaratıcı yazma ile ilgili bilgilendirme eğitimi verilmiştir. Araştırma sonucunda fen bilimleri öğretmen adaylarının yazdığı sosyo-bilimsel metinler incelendiğinde en fazla sohbet-diyalog, bilgilendirici metin ve hikâye türlerinde metinler yazdıkları; sosyo-bilimsel konulardan en çok çevresel problemler, GDO ve nükleer enerji santrallerini tercih ettikleri görülmüştür. Sosyo-bilimsel metin yazarken en sık kullanılan kavramlara bakıldığındaysa “atık, çöp, filtre, küresel iklim değişikliği, ozon tabakası, gen aktarımı, genetik değişim, organizma, temiz enerji, uranyum, enerji verimi ve tehlike” kavramları göze çarpmaktadır. Fen bilimleri öğretmen adayları tarafından yaratıcı yazma tekniği ile yazılmış sosyo-bilimsel metinler, dil ve anlatım yönüyle incelendiğinde metinlerin; akıcı dil kullanımı, metnin anlaşılır olması, amaca uygun ifadeler kullanımı, yazım-noktalama-imla ve metin oluşturma yapısına uygunluk bakımından iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, yaratıcı yazma tekniği ile yazılan sosyo-bilimsel metinler bilimsel kavramların sunumu ve bilimsel kavramların dizilişi yönüyle incelendiğinde, metinlerin genel olarak iyi derecede olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarına bu tür yaratıcı yazma etkinlikleri gerçekleştirme imkânı verilerek, çalışma gruplarına alanlarıyla ilgili kavram ve bilgilerini özgün bir şekilde yazıya dökme fırsatı verilebilir.Keywords

Sosyo-bilimsel konular, yaratıcı yazma tekniği, fen bilimleri öğretmen adayları, etkinlik.

References