Abstract


MARİAN MİEDLAR ÇELLO OKULU 2 METODUNUN KAZANIMLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Viyolonsel eğitimi, çalgı eğitiminin alt alanı olarak kazanımların kademeli bir öğrenim sürecinden geçerek şekillendiği bir öğretim programı olduğu düşünülebilir. Her çalgı eğitiminde olduğu gibi viyolonsel eğitiminde de amaç, basitten karmaşığa doğru bireye kazandırılması istenen hedef davranışların belirlenerek bir öğrenim sürecinin oluşturulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen kazanımlar, tarih boyunca edinilen bilgi ve birikime göre şekillendirilerek viyolonsel eğitimcileri tarafından sistematik ve metodolojik yaklaşımla bir öğrenim sürecine dönüştürülür. Viyolonsel eğitiminde yeterli bilgi ve birikime sahip eğitimciler tarafından oluşturulan bu öğrenim süreci yazılı bir kaynak olan viyolonsel metodlarının oluşturulmasına zemin hazırlamaktadır. Bu araştırmada Marian Miedlar 2 viyolonsel metodunun incelenerek bilişsel ve devinişsel olmak üzere tüm kazanımların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu araştırma, Miedlar Çello Okulu 2 adlı kitabın bilişsel ve devinişsel kazanımlarını ortaya koymak amacıyla nitel araştırma yöntemleri ile kurgulanmış bir betimsel çalışmadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini Miedlar Çello Okulu 2 metodu oluşturmaktadır. Bu metot; Metodolojik İlkeler, Konum Listesi, Konum Değişiklikleri, 1 ila 309 numaralar arasında bulunan çeşitli alıştırmalar, İki Oktav İçinde Diziler ve Piyano Eşlikli Viyolonsel Parçaları bölümlerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu metodun bilişsel kazanımlarının ortaya konulması bakımından “Metodolojik İlkeler” ile “Konum Listesi” adlı başlıklar ve devinişsel kazanımların ortaya konulması bakımından ise 1-309 numaralı çalışmalar oluşturmaktadır. Araştırmada öncelikle örneklemi oluşturan Miedlar Çello Okulu 2 adlı kitap genel hatlarıyla incelenmiş, sınırlılıklar belirlenerek bilişsel ve devinişsel kazanımlarının hangi bölümlerden çıkarılacağı tespit edilmiştir. Bilişsel kazanımlarla ilgili bulgular elde edilirken, bölümlerdeki metinler Lehçeden İngilizceye veya Türkçeye çevrilerek anlamlı bir şekilde özetlenmiştir. Devinişsel kazanımlar ortaya çıkarılırken ise öncelikle tüm kazanımlar belirlenmiş, alıştırmalardaki kazanımlar ise tablo yardımı kodlanarak elde edilmiştir.Keywords

Viyolonsel eğitimi, viyolonsel metotları, viyolonselde konumlar

References