Abstract


FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GRUP ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖZ DEĞERLENDİRMELERİNİN TUTUMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmen adaylarının grup çalışmasına yönelik tutumlarının grup çalışması deneyimlerine etkisini araştırmaktır. Bununla birlikte öğretmen adaylarının katıldıkları grup çalışmalarına yönelik grup öz değerlendirme ve bireysel öz değerlendirme sonuçlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada fen bilimleri öğretmen adaylarıyla Ders Çalışması uygulamasına benzer bir grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Grup çalışmalarının içeriği ders planı hazırlama ve ders işlemedir. Uygulama başlamadan önce öğretmen adaylarının grup çalışmasına yönelik tutumları belirlenmiştir. Uygulama sonunda grup çalışmalarına yönelik öz değerlendirme yapılmıştır. Bu araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel ve nitel verileri ayrı olarak analiz edildikten sonra birlikte yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları uygulama başlamadan önce fen bilimleri öğretmen adaylarının grup çalışmasına yönelik tutumlarının olumlu olduğunu göstermiştir. Başlangıçtaki bu olumlu tutumun grup çalışmasını büyük ölçüde etkilediğine inanılmaktadır. Grup çalışmaları öncesinde öğretmen adaylarının grupla çalışmayı tek başına çalışmaya tercih etme konusunda kararsızlık tespit edilmiştir. Ancak grup çalışmaları bittikten sonra tüm katılımcıların çalışma sürecinden memnun olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların çoğu uygulama sonunda grup çalışmasının ve iş birliğinin önemini fark ettiklerini belirtmişlerdir. Grup çalışmalarında grup üyelerinin, birbirinin görüş ve önerilerini dikkate aldıkları ve uyumlu çalıştıkları tespit edilmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasında katılımcıların grup üyelerini anlama ve yardımlaşma konusunda olumlu tutuma sahip olmalarının etkisi olduğu düşünülmektedir. Grup etkinliğinin iyi planlanmış olmasının, tüm grupların planlama ve görev dağılımına ilişkin algılarında etkili olduğu düşünülmektedir. Katılımcıların neredeyse hepsinin böyle bir grup çalışmasına bir daha katılmayı istedikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adayları grup çalışmasının iş birliği ve mesleki tecrübe gibi konularda katkı sağladığını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda öğretmen adayları eğitiminde Ders Çalışmasına benzer grup çalışmaları kullanılmasının faydalı olduğuna inanılmaktadır.Keywords

Grup çalışması, Ders Çalışması, fen bilimleri öğretmen adayı, öz değerlendirme, tutum

References