Abstract


ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bu çalışma, öğretmenlik programlarında gerçekleştirilen öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin yaşanan sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerileri belirlemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yaklaşımının kullanıldığı bu çalışma, olgubilim deseninde tasarlanmıştır. Katılımcılar 10 öğretim üyesi ve 10 öğretmenden oluşmuştur. Çalışmada veriler, katılımcılardan yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla çevrim içi ortamda yapılan görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Veriler hem içerik analizi hem de betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, uygulama öğretmenlerinin ve öğretim üyelerinin mesleki beceri kazandırma, fakülte-okul arası iletişim ve değerlendirme boyutlarında sorunlar yaşadıklarına işaret etmiş ve bu sorunlara dönük çözüm önerileri sunmuşlardır. Araştırma sonuçları; uygulama öğretmenlerinin ve öğretim üyelerinin müfredat, öğretmen adayının olumsuz kişisel özellikleri, sınıf yönetimi eksikliği, uygulama ders sayısının azlığı, öğretmen adayının mesleki bilgi yetersizliği, ders programlarının uyumsuzluğu, sistemsel sorunlar, paydaşlar arasında iletişim sorunları, ölçme aracı eksikliği, objektif davranılmaması, öğretmenlik alanlarına göre değerlendirme olmaması, geri bildirim eksikliği, sınıf yönetimi deneyim azlığı, fakülte-okul programının çakışması, uygulama öğretim üyesine ve öğretmene düşen öğrenci sayısının fazlalığı, değerlendirmenin eşgüdüm içinde yapılamaması, planlarında yer alan etkinliklerin kısıtlı olması ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması konularında sorunlar yaşadıklarını ortaya koymuştur.Keywords

Öğretmenlik uygulaması dersi, öğretim üyeleri, öğretmenler, olgubilim

References