Abstract


SEDANTER KADINLARDA YAŞAM KALİTESİNİN SPOR DURUMLARINA GÖRE İNCELENMESİ

Spor durumu ve davranış değişikliği aşamalarına göre bu çalışma, hareketsiz kadınlarda yaşam kalitesini incelemektedir. Araştırmaya Karadeniz'in Samsun, Sinop, Ordu ve Giresun illerinden toplam 774 kadın katılımcı dahil edildi. Katılımcılara davranış değişikliği aşamaları ve yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçe versiyonları uygulandı. İki sürekli değişkenin karşılaştırılmasında bağımsız t testi, çoklu karşılaştırmalarda ANOVA ve LSD testleri kullanıldı. Yaşam kalitesi ölçeğinin alt boyutları sedanter kadınların davranış değişikliği aşamalarına göre karşılaştırıldığında fiziksel alan, zihinsel alan, sosyal ilişkiler ve çevre alt boyutları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Sedanter kadınların son altı ay ve son 3 yılda spor yapıp yapmamalarına göre yaşam kalitesi alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Sedanter kadınların sağlık algısı, beden imajı ve vücut ağırlığını normal görme durumuna göre yaşam kalitesi alt ölçek puanlarında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Sonuç: Hareketsiz kadınlarda spor yapma süresi arttıkça yaşam kalitesi de artmaktadır. Kadınların vücutlarını sağlıklı algılamaları, görünüşlerini iyi kabul etmeleri ve vücut ağırlıklarını normal sınırlar içerisinde görmeleri yaşam kalitelerini olumlu yönde etkilemektedir. Hareketsiz kadınların yaşam kalitelerinin artırılması için spor yapmaya teşvik edilmesi önerilmektedir. Ayrıca sağlıkları, vücut imajları ve vücut ağırlıkları konusunda da psikolojik yardım almaları tavsiye ediliyor.Keywords

Sedanter Kadın, Yaşam Kalitesi, Egzersiz Davranışı, Spor

References