Abstract


ÇOCUKLARDA TEMEL HAREKET EĞİTİMİ VE CİMNASTİK PROGRAMLARININ KABA MOTOR BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışmanın amacı 5-6 yaş grubu çocuklarda temel hareket eğitimi ve cimnastik programlarının kaba motor beceriler üzerine etkisinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmamıza, Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir spor tesisine kayıtlı daha önce herhangi bir sportif faaliyet geçmişi bulunmayan 18 kız, 12 erkek öğrenci gönüllü katılım sağlamış ve 15’er kişiden oluşan iki gruba ayrılmıştır. Birinci gruba temel hareket eğitimi, ikinci gruba ise cimnastik eğitimi verilmiştir. Verileri toplamada ‘Kaba motor beceri testi’ kullanılmıştır. İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurul Başkanlığı 27.04.2022 tarih ve 2022-10-15 no’lu karar ile araştırmanın uygunluğunu onaylanmıştır. Bulgular SPSS 25,0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler bağımlı gruplarda t-testi (independent samples t-test) ile analiz edilmiştir. Deney gruplarının grup içi ölçüm değerlerine bakıldığında durarak uzun atlama, statik denge, dinamik denge ve çabukluk parametreleri ön-test ve son-test karşılaştırmaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılığa rastlanmıştır (p<0,05). İki deney grubu arasında yapılan ön-test ve son-test karşılaştırmasında ise statik denge parametresinde anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<0,05). Sonuç olarak cimnastik ve temel hareket eğitimi çalışmalarının durarak uzun atlama, dinamik denge, statik denge ve çabukluk parametrelerine olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Hareket eğitimi, çocuk, cimnastik, motor.

References