Abstract


OĞUZLAMA’DAKİ BOYLARIN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Değerler eğitimi; karakteri oturmuş, iyi ahlak sahibi, kendisine, ailesine ve topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrenciler değerleri, yaşadıkları çevreden, öğrenim gördükleri okuldan, TV, internet gibi farklı medya ortamlarından edinmektedirler. Değerleri bireylere kazandırmada başat rol okullara düşmektedir. Okuldaki dersler içerisinde de hayatın her alanıyla ve insanla yakından ilişkili olması hasebiyle Türk dili ve edebiyatı dersi öne çıkmaktadır. Tük dili ve edebiyatı dersinde kullanılan ana materyal, ders kitabındaki metinlerdir. Çalışmada, Dede Korkut Hikâyeleri’nin manzum formda yeniden yazımı olan Oğuzlama’nın boylarında geçen değerler belirlenmiş, bu işlem için nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Boylardaki cümleler doküman incelemesi yöntemi ile analiz edilirken 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı’nda bahsi geçen kök değerler göz önüne alınmıştır. Araştırmanın sonucuna göre değerlerin büyük kısmı boylarda işlenmektedir. Affetmek, merhametli olmak, toplum içerisinde konumuna uygun şekilde davranmak, büyüklere saygıda kusur etmemek, erken kalkmak, çalışkan olmak, yiğitlik göstermeden ad alamamak gibi Oğuz toplumunun kültürel değerleri; hemen her boyda büyük oranda bulunmaktadır. Oğuzlama’daki boylar çeşitli millî ve evrensel değerleri yoğun şekilde içerdiğinden Türk dili ve edebiyatı ders kitaplarında bu metinlerin kullanılması kök değerlerin öğrencilere verilmesine ciddi ölçüde hizmet edecektir.Keywords

Oğuzlama, kök değer, Türk dili ve edebiyatı eğitimi, eğitim

References