Abstract


KADIN ÖĞRETMENLERİN İŞ YAŞAM DENGELERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın temel amacı kadın öğretmenlerin iş yaşam dengeleri düzeyinin saptanması ve bağımsız değişkenlerin (medeni durum, çocuk sahibi olma, ev işlerine yardım eden birinin olması, mesleki kıdem ve sınıf mevcudu) bağımlı değişkeni (kadın öğretmenlerin iş yaşam dengesi) yordama düzeylerinin incelenmesidir. Bu araştırma nicel yöntemle incelenmiş bir çalışma olup tarama desenindedir. Araştırmanın çalışma grubunu Yozgat ili merkezinde ve ilçe merkezlerinde görev yapan 382 kadın öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler kolay ulaşılabililir örnekleme yöntemiyle, iş yaşam dengesi ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi sıralı regresyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kadın öğretmenlerin iş yaşam dengesi orta düzeyde bulunmuştur. Kadın öğretmenlerin iş yaşam dengelerini etkileyen bağımsız değişkenler çocuk sahibi olma, mesleki kıdem ve sınıflarının mevcudu olarak belirlenmiştir. Çocuk sahibi olan kadın öğretmenlerin iş yaşam dengesini çocuk sahibi olmayan öğretmenlere göre daha iyi gerçekleştirdikleri bulunmuştur. Aynı zamanda mesleki kıdemi 16 yıl ve üzeri olan öğretmenler mesleğe yeni başlayan öğretmenlere göre iş yaşam dengesini daha fazla gerçekleştirmektedirler. Sınıf mevcudu sayısı fazla olan kadın öğretmenler sınıf mevcudu az olan kadın öğretmenlere göre iş yaşam dengesi sağlamakta zorlanmaktadırlar.Keywords

Kadın öğretmenler, iş yaşam dengesi, Sıralı lojistik regresyon

References